Перспективи видобутку газу та конденсату Південнограбинського родовища Передкарпатського прогину

https://doi.org/10.23939/jgd2023.02.139
Надіслано: Червень 14, 2023
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Основні проблеми пошуків та розвідки газових і газоконденсатних родовищ в літолого-стратиграфічних товщах південно-західної та центральної частини Більче-Волицької зони зумовлені складними тектонічними та літолого-стратиграфічними умовами формування покладів вуглеводнів. До об’єктивних чинників можна віднести складну геологічну будову порід-колекторів, що зумовлена тектонічними порушеннями у процесі формування пастки, наявність різного типу пустот та глинистого матеріалу, а також обводненням продуктивних пластів на завершальній стадії розробки. Окрім цього, необхідно відзначити зниження інформативності та ефективності електророзвідки як наземної, так і свердловинної. Разом з цим, у неогенових відкладах відмічаються літотипи зі складною петрографічною та петрофізичною тонкошаруватою будовою матриці породи. Таким чином, з метою підвищення інформативності результатів методів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) та ефективності пошуків вуглеводнів, необхідно сформувати оптимальний комплекс новітніх геофізичних методів, зокрема: високоточного індукційного каротажного ізопараметричного зондування (ВІКІЗ), ядерно-магнітного каротажу (ЯМК) разом з акустичними та радіоактивними вимірюваннями. Впровадження такого типу інновацій дасть змогу підвищити інформативність геолого-геофізичних досліджень. Основною базою такого підходу є петрографічна та петрофізична основа для конкретних територій і пошукових площ. З врахуванням наведеного вище нами виділено в неогенових відкладах газонасичені тонкошаруваті породи-колектори, встановлена будова їхніх порід-покришок, а також визначені їхні ефективні товщини і побудовані кореляційні схеми їхнього розповсюдження по латералі у межах сарматського, баденського та гельветського ярусів.

 1. Бойко Г. Ю. Тектогенез і нафтогазоносність осадових басейнів. К.: Наук. Думка. 1989. 204 с.
 2. Заяць Х. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ / Х. Заяць. Львів: Центр Європи, 2013. 136 с.
 3. Заяць Х., Гаврилко В. Порівняльна характеристика геологічної будови та сейсмічної інформації родовищ Лопушна (Україна) та Лонкта (Польща) Геологія та геохімія горючих копалин. 2007. № 4. С. 55-62.
 4. Колодій В. В. Паньків Р. П. Палеогідрогеологічні реконструкції осадових товщ Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв’язку з нафтогазоносністю. Львів. 2010. 285 с.
 5. Крупський Ю. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Київ: Укр ДГРІ, 2001. 144 с.
 6. Лазарук, Я., Заяць, Х., & Побігун, І. Гравітаційний тектогенез Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин, 2013. № 1-2 (162-163). С. 5-16. file:///C:/Users/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8F/Downloads/giggk_2013_1-2_3.pdf
 7. Максимчук В. Ю., Кузнєцова В. Г., Вербицький Т. З. та ін. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. Київ, Наукова думка. 2005. 255 с..
 8. Павлюк М. І., Наумко І. Флюїдопровідні розломні зони як показник міграційних процесів у вуглепородних масивах і нафтогазоносних верствах та їхня фіксація термобарично-геохімічними методами. Наукові праці УкрНДМІ НАН України. 2009. Вип. 5. С. 114-121.
 9. Павлюх О. Особливості геологічної будови та формування покладів газу в Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 3-4 (148–149). С. 31-43. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/58960
 10. Прокопів, В. Й., Федоришин, Д. Д. Оцінка геолого-геофізичних неоднорідностей при дослідженнях складнопобудованих порід-колекторів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2003. № 2(7). С. 28-34. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6307
 11. Сеньковський Ю. М. Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент:  Київ, Наукова думка, 2018. 157 с.
 12. Ступка О. С. Формування флішу Карпат в еволюції Тетису – новий погляд на проблему.  Геологія та корисні копалини Світового океану. 2010. Вип. 2. С. 51-62.
 13. Федишин В. О. Низькопористі породи-колектори газу промислового призначення: Моногр. Укр ДГРІ, Київ, 2005, 147 c.
 14. Федоришин Д. Д. Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції): дис. д-ра геол. наук. Львів, 1999. 289 с.
 15. Федоришин Д. Д., Трубенко О. М., Федоришин С. Д., Фтемов Я. М., Коваль Я. М. Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів. Геодинаміка. 2016. № 2. С. 134-143. https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.134
 16. Хомин, В., Цьомко, В., Гоптарьова Н., Броніцька, Н., Трубенко, А. (2019). Геолого-промислові особливості розкриття та випробування слабопроникних газонасичених відкладів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2019. Вип. 1 (84). C. 42-48. https://doi.org/10.17721/1728-2713.84.06
 17. Catuneanu O. (2006). Principles of sequence stratigraphy. Amsterdam: Elsevier, 375 p.
 18. Honarpour, M. M., Nagarajan, N. R., and Sampath, K. (2006). Rock/luid characterization and their integration—Implications on reservoir management, Journal of Petroleum Technology, 58, 120–131. https://doi.org/10.2118/103358-JPT
 19. Larsen J.K. and Fabricius, I.L. (2004). Interpretation of water saturation above the transitional zone in chalk reservoirs, SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 7, 155–163. https://doi.org/10.2118/69685-PA
 20. Miall A. D. (2006). The geology of fluvial deposits. Sedimentory facies, basin analysis, and petroleum geology. Springer. 582 p. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03237-4
 21. Miall A. D. (2000). Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer Berlin Heidelberg. 618 р. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03999-1
 22. Tissot, B. P. and Welte, D. H. (1984). Petroleum Formation and Occurrence, Springer-Verlag, Berlin, Germany, p. 699. https://doi.org/10.1007/978-3-642-87813-8
 23. Trubenko, O. M., Fedoryshyn, D. D., Artym, I. V., Fedoryshyn, S. D., & Fedoryshyn, D. S. (2021). Geophysical interpretation methods' improvement of Bilche-Volytska zone of Pre-carpathian foredeep complex geological cross-sections' comprehensive research results. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4 (81)), 33-40. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2021-4(81)-33-40