Prospects of nuclear-physical methods for the distinction of gas-saturated reservoir rocks in complicated neogene sediments

2016;
: pp. 134 – 143
https://doi.org/10.23939/jgd2016.02.134
Надіслано: Вересень 30, 2016
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мета. Метою роботи є встановлення особливостей геологічної будови складно побудованих порід-колекторів, створення петрофізичної основи інтерпретації даних комплексних геофізичних досліджень з урахуванням результатів впроваджених новітніх інформативних ядерно-фізичних методів. Методика. Методика досліджень полягає у визначенні розподілу радіоактивних ізотопів U(Ra), Th, K40 у породах-колекторах неогенових відкладів газоконденсатних родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину для літологічного розчленування тонкошаруватих розрізів та оцінках природи та характеру підвищенної радіоактивності порід. Результати. За даними геофізичних досліджень, петрографії та гамма-спектрометрії на зразках керну, відібраного із неогенових відкладів, встановлено граничні значення інтенсивності гамма-поля продуктивних порід-колекторів та розраховано коефіцієнт їх піщанистості по розрізу сарматських та гельветських ярусів, обґрунтовано ефективність застосування гамма-спектрального методу для оцінювання природної радіоактивності, побудовано петрофізичні взаємозв’язки та кореляційну схема поширення газонасиченості порід нижньодашавської світи сарматського ярусу. Наукова новизна. Розроблено методику оцінювання природи підвищеної радіоактивності неогенових відкладів газо­конденксатних родовищ Більче-Волицької зони Предкарпатського прогину, суть якої полягає в тому, що для гірських порід неогенових відкладів, які характеризуються підвищеною радіоактивністю, розраховується співвідношення концентрацій урану і торію до калію у складі породи. Враховано те, що кількісна величина вмісту калію в породі зумовлена величиною об’ємної глинистості та органічною речовиною. Зважаючи на той факт, що вміст радіоактивного калію у відкладах геологічного розрізу неогенової системи розподілено нерівномірно у гельветському, баденському та сарматських ярусах, ми розрахували співвідношення урану плюс торію до калію для кожного з цих ярусів (показник “А”). Практична значущість. Удосконалена методика оброблення результатів гамма-каротажу підвищує ефективність комплексних геофізичних досліджень складнопобудованих геологічних розрізів. Її використання разом з результатами комплексу ядерно-фізичних методів дає можливість надійніше виявляти продуктивні газонасичені горизонти. Результати досліджень дали змогу обґрунтувати мінералогічну будову матриці породи-колектора та встановити граничні значення коефіцієнтів залишкового водонасичення.

 1. Крупский Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупский. – К. : УкрДГРІ, 2001. 144 с.
 2. Ларионов В. В. Радиометрия скважин / В. В. Ларионов. – М. : Недра, 1969. 326 с.
 3. Федак І. О. Використання ядерно-фізичних методів досліджень свердловин для оцінки мікротріщинуватості колекторів карбо­натного типу / І. О. Федак, В. А. Старостін // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2007. – № 2(16). – C. 16–23.
 4. Федишин В. О. Фільтраційні ефекти у низько­пористих колекторах / В. О. Федишин, М. М. Багнюк, Д. Д. Федоришин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – № 2(3). – C. 28–31.
 5. Федоришин Д. Д. Выделение низкоомных газо­носных пород-коллекторов неогеновых отло­жений Карпатской нефтегазоносной провин­ции по данным геофизических исследований скважин / Д. Д. Федоришин, А. Н. Трубенко, С. Д. Федоришин // Каротажник. – 2013. – № 7(229). – С. 19–30.
 6. Федоришин Д. Д. Комплексна інтерпретація результатів імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу та параметрів математичної статис­тики для підвищення видобутку газу з порід-колекторів тонкошаруватих неогенових відкладів / Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська // Нафто­газова енергетика. - 2012. - № 2(18). – С. 7–15.
 7. Федоришин Д. Д. Нові дані про радіоактивність сарматських відкладів газових родовищ Більче-Волицької зони / Д. Д. Федоришин, В. О. Федишин, В. В. Федорів  // Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, 2002. – № 4. – С. 71–76.
 8. Федоришин Д. Д. Особливості застосування ІННК в умовах низької мінералізації пластових вод на прикладі сарматських відкладів Більче-Волицької зони / Д. Д. Федоришин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 1(26). – С. 30–37.
 9. Федоришин Д. Д. Оцінка геолого-геофізичних неоднорідностей при дослідженнях склад­но­побудованих порід-колекторів / Д. Д. Федори­шин, В. Й. Прокопів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 2(7). – С. 28–34.
 10. Федоришин Д. Д. Статистична модель тонко­шаруватого розрізу свердловини за даними ГДС / Д. Д. Федоришин, О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 2(7). – С. 44–49.
 11. Федоришин Д. Д. Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції) : дис.  д-ра геол. наук / Д. Д. Федоришин. – Львів, 1999. – 289 с.
 12. Элланский М. М. Петрофизические основы комплексной интерпретации данных геофи­зических исследований скважин / М. М. Элланский. – М. : ГЕРС, 2001. 229 с.
 13. Coates G. R. NMR Logging Principles and Applications / G. R. Coates, Xiao Lizhi, M. G. Prammer. – Houston : Halliburton Energy Services, 1999. – 235 p.
 14. Dunn K.-J. Nuclear Magnetic Resonance. Petrophysical and Logging Applications / K.-J. Dunn, D. J. Bergman, G. A. LaTorraca. – New York : Pergamon, 2002. – P. 94.
 15. Fedoryshyn D. D. Method of rapid data interpretation geophysical borehole logging involving large-scale effects of higher order in thinlayers sarmatian deposits of the carpathion foredeep / D. D. Fedoryshyn, R. P. Moroshan, I. O.  Piatkovska // Scientific bulletin of north university of Baia Mare, 2012. – Vol. XXVI. – no. 2. – P. 85–91.
 16. Fedoryshyn D. D. Method of determining the coefficient of residual water saturation in polymictic sandstones (an example of Dnieper-Donets basin fields) / D. D. Fedoryshyn, O. M. Trubenko, S. D. Fedoryshyn,