адсорбція

Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії.

EXTRANEOUS DIFFUSION KINETICS OF AMMONIUM IONS ADSORPTION IN THE PRESENCE OF OTHER IONS

The article presents the results of the study of the kinetics of ions adsorption from multi-component mixtures. The isotherms of sorption of ammonium nitrogen in the presence of phosphates indicate a decrease in the exchange capacity of zeolite due to its competition for active absorption centres. This study was carried out with two ions of inorganic nature. In the presence of the third organic component in the solution (protein substance - albumin), the sorption capacity of zeolite decreases even more in comparison with ammonium ions.

ОЦІНКА СОРБЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ ЩОДО FE(III) МЕТОДАМИ БАГАТОМІРНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Проведено кластеризацію результатів дослідження адсорбційної здатності низки сорбентів природного та синтетичного походження щодо іонів заліза. Досліджено сорбційну ємність наступних сорбентів: природний цеоліт Сокирницьного родовища, синтетичний сорбент на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС, Al2O3, SiO2, а токож деяких типів грунтів: супіщшаний ґрунт, чорнозем та глина. Одержано рівняння, що описують закономірності процесів адсорбції залежно від типу сорбента. Згідно з одержаними дендрограмами процесу адсорбції виділено два основних кластери сорбентів.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF FLUORIDE IONS ADSORPTION BY NATURAL SORBENTS

A detailed analysis of literature sources on the content of fluorides in the environment, methods of conditioning and defluoridation of water was held. The mechanism of interaction of fluorides with zeolite in the process of adsorption treatment of wastewaters and domestic waters was clarified. It was first established that in the process of adsorption there is the formation of magnesium fluoride compounds due to the binding of cations extracted from the zeolite by the mechanism of ion exchange.

Стабільне адсорбційне видалення нікелю та хрому за допомогою екологічих промислових відходів: рівноважні дослідження

Досліджено адсорбцію нікелю та хрому з використанням відбілювальної глини. Експериментальні дані проаналізовані за допомогою 5-параметричних моделей адсорбції та трьох 3-параметричних моделей. Максимальна адсорбційна здатність для нікелю та хрому становила відповідно 769 та 556 мг/г. Встановлено, що модель ізотерми Ленгмюра найкраще підходить для одношарової адсорбції. Виявлено, що адсорбція має екзотермічну природу.

Адсорбція йонів Рb з оливних стічних вод за допомогою карбонової нанотрубки, модифікованої антрахіноном

Досліджено адсорбційні властивості модифікованої антрахіноном карбонової нанотрубки (AКТ) в оливних стічних водах, що містять йони Pb. Модифіковані адсорбенти були охарактеризовані за допомогою Фур'є спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії. Дослідження адсорбції та регенерації проводилися в пакетному режимі, використовуючи ортогональний масив Taguchi (L16) для оптимізації експериментальних пробігів. Контрольованими чинниками були: рН розчину (А); дозування адсорбенту (В); тип адсорбенту (С); час контакту (D); температура (F).

Адсорбція олігомерних пероксидів на аеросилі і оксиді магнію та їхня поведінка на межі розділу фаз вода - повітря

Вивчено адсорбцію олігомерного пероксиду себацинової кислоти на аеросилах та дисперсному оксиді магнію. Знайдено параметри адсорбційного процесу. Показано, що адсорбція здійснюється внаслідок утворення водневих зв’язків поверхневих ОН– груп адсорбентів та пероксидними групами. Процес адсорбції подібний до поведінки пероксидних сполук на межі поділу фаз вода – повітря. Вивчено особливості формування мономолекулярних плівок олігомерних пероксидів на водній поверхні.

Кінетика та ізотермічні дослідження адсорбції шестивалентного хрому з використанням активованого вугілля з водного гіацинту

Для видалення Cr(VI) з водного розчину як адсорбент використано активоване вугілля, отримане з водного гіацинту (WH-AC). Визначено, що оптимізований WH-AC є мезопористим та зернистим. Встановлено, що площа поверхні 11,564 м2/г має високу адсорбційну здатність. Адсорбція оптимізованого WH-AC відповідає кінетиці псевдодругого порядку та ізотермічній моделі Фрейндліха. Базуючись на коефіцієнті кореляції, одержаним з кінетичної моделі псевдодругого порядку, отримані значення R2 мали значення вище 0,99, що вказує на хемосорбційність процесу.

Використання активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від прямих барвників

Запропоновано метод комплексної термічної та хімічної активації природного клиноптилоліту Сокирницького родовища. Хімічну активацію мінералу проводили внаслідок оброблення розчинами HCl за різного співвідношення рідкої та твердої фаз. З використанням термічного та ІЧ-спектроскопічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого клиноптилоліту відносно парів води. Досліджена здатність комплексно активованого клиноптилоліту адсорбувати прямі барвники із їх водних розчинів. Визначені константи ізотерми мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.