адсорбція

Adsorption of decorated nanoparticles on a liquid crystalline polymer brush: molecular dynamics study

We consider a solution of nanoparticles in a pore with one of its walls being a liquid crystalline polymer brush.  Both nanoparticles' ligands and the brush molecules side chains contain the same liquid crystalline groups.  The system is studied using the molecular dynamics simulations.  At both cases of a low and high brush density, the aggregation between the pairs of nanoparticles in a bulk and between the brush molecules prevail.  However, we found a specific brush density when the nanoparticles are adsorbed more readily on a brush than aggregate in a bulk.  A set of density profiles as

ADSORPTIVE DESULFURIZATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER

An alternative method of purification of aqueous sulfide-alkaline effluents from sulfide and hydrosulfide ions by their adsorption with mixed sorbents based on activated charcoal and kieselguhr has been investigated. High adsorption efficiency of mixed sorbents for purification of model sulfide- and hydrosulfide-containing solutions has been established. The dependence of the extraction degree of sulfide and hydrosulfide ions from aqueous solutions on their concentration, adsorption time and sorbent mass used has been investigated.

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС

Метою даної роботи було вивчення процесу адсорбції фосфату на природних і синтезованих сорбентів, таких як алюмосиликати. Було досліджено сорбційні властивості природного цеоліту щодо фосфату в статичних та динамічних умовах. Cинтезовано і модифіковано цеоліт на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС. Встановлено рівноважні значення адсорбційної здатності, побудовано відповідні ізотерми при температурі 20 ° С. Досліджено кінетику адсорбції в умовах механічного перемішування. Встановлено лімітуючи стадії процесу. Розраховано та побудовано епюри швидкостей, потужності та тиску в апарті.

Видалення нафти з водних систем полідивінілбензеновими та поліметилметакрилат-дивінілбензеновими смолами: ізотермальні та кінетичні дослідження

Досліджені метилметакрилат-дивінілбензенова (ММА-ДВБ) та дивінілбензенова (ДВБ) смоли для адсорбції нафти в штучному середовищі нафта-вода. Дослідження проводили для двох процесів: (i) безперервний процес для оцінювання кількості води з нафтою, яку можна елюювати до досягнення межі насичення смол; і (ii) періодичний процес для одержання кінетичної та ізотермічної моделі двох смол., Встановлено, що для обох смол результати найкраще відповідають ізотермі Фройндліха та кінетичній моделі псевдодругого порядку.

Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон

Для видалення барвника метиленового синього з водних розчинів досліджено нове недороге активоване вугілля, одержане з лушпиння бобів (ЛБ), жолудя (ЛЖ) та мастикового дерева (ЛМ) під дією активованого мікрохвилями KOH. Проведено аналіз одержаних зразків з використанням термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Адсорбційні властивості вуглецю визначені з урахуванням впливу рН, часу контакту, кількості адсорбента та його початкової концентрації.

Статика та кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом

Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.

Водні екстракти опунції індійської (opuntia ficus indica) як екологічно-безпечного інгібітора корозії вуглецевої сталі a283c в 1n сульфатній кислоті

З використанням поляризаційної та електрохімічної імпедансної спектроскопії вивчено вплив концентрації та температури на інгібуючу здатність екстракту опунції індійської. Встановлено, що адсорбція досліджуваного екстракту на поверхні вуглецевої сталі відповідає ізотермі адсорбції Ленгмюра.

Адсорбція свинцю наногранулами гідроксиапатиту в колоні з нерухомим шаром

З використанням гідроксиапатитових наногранул проведено сорбцію йонів Pb2+ в колоні з нерухомим шаром. Визначено, що час проникнення до розривання та вичерпування зменшувався зі збільшенням швидкості потоку, зменшенням глибини шару та збільшенням початкової концентрації свинцю. Запропоновано механізм процесу – часткове розчинення кальцію з наступним висадженням апатиту згідно йонообмінного механізму з формулою Ca10–xPbx(PO4)6(OH)2 і Pb10(PO4)6(OH)2.

Термодинаміка адсорбції катіонів (NH4+) на Al2O3 за статичних умов

Експериментально досліджено адсорбцію йонів амонію природним цеолітом та Al2O3 за статичних умов. Обґрунтовано причину зміни рН досліджуваного розчину під час адсорбції йонів амонію на Al2O3. Побудовано діаграму складу двокомпонентної системи і встановлено склад адсорбційної системи в стані рівноваги. Здійснено термодинамічні розрахунки адсорбційної системи Al2O3–NH4Cl–H2O. Встановлено, що поглинання амонію оксидом алюмінію відбувається за механізмом фізичної адсорбції.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ESSENCE OF ATTRACTIVENESS FOR THE SUBJECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES OF ADSORPTION EXTRACTION OF NICKEL IONS (II) BY BENTONITE CLAYS

The article considers an actual but not sufficiently developed problem of attractiveness for the subjects of entrepreneurial activity of adsorption extraction of Nickel ions (II) by bentonite clays. The basic social and psychological mechanisms for the adoption of environmentally-oriented activities are analyzed. The styles of entrepreneurs’ response to the attractiveness of adsorption extraction of Nickel ions (II) by bentonite clays are characterized. The process of sorption of Nickel ions (II) with a fixed layer of sorbent by bentonite clays is investigated.