адсорбція

Pollution of soil environment with mineral fertilizers and ways of their migration deep into the soil

One of the major problems of pollution of soil environment, namely by components of mineral fertilizers due to their massive and continuous use in agriculture was analysed in the article. Possible ways of penetration of not absorbed mineral fertilizers deep into the soil as the main reason for getting fertilizers in the lower layers of the soil environment were investigated. A comparison of the impact of soil and climatic conditions on the rate of penetration of fertilizers deep into the soil was done.

Modeling the adsorption connections and their influence on informational parameters of metal-electrolyte interface

The methodology of mathematical modeling and the information tools for determination of the influence of an adsorption on the physical characteristics of the electric double layer of the "metal-electrolyte" interface are described

Adsorption Properties of Low-Bandgap Solids

Adsorption of aromatic and heterocyclic compounds from aqueous solutions on Mn(III), Pb(IV), V(V) oxides and activated carbon under static conditions has been studied. The energies of occupied and unoccupied orbitals have been used as correlation parameters between the electronic and adsorptive properties of organic molecules. Frontier-controlled adsorptive mechanism is postulated for interpretation of the observed correlations for the specific adsorption of organic compounds on low-bandgap adsorbents.

Міцелізація й адсолюбілізація амфіфільних інвертабельних поліестерів

Методами вимірювання поверхневого натягу, солюбілізації і флуоресцентної спектроскопії показано, що поліестери на основі аліфатичних дикарбонових кислот і ПЕГ-1000 у водному розчині при концентраціях 10-7–10-4 % формують мономолекулярні міцели, які з підвищенням концентрації агрегують з утворенням полімолекулярних міцел. Досліджувані амфіфільні поліестери мають інвертабельні властивості, завдяки чому здатні реагувати на зміну полярності середовища й адсорбуватись на поверхні гідрофільних і гідрофобізованих частинок силіки.

Сорбційне очищення води від амонійного забруднення

Досліджено процеси сорбційного очищення води від амонійного забруднення. Охарактеризовано сорбційну здатність природного глинистих сорбентів. Побудовано ізотерми адсорбції йонів амонію природними цеолітами,палигорськітами та глауконітами. Визначено, що процес очищення води від йонів амонію переважно відповідає моделям поверхневої дифузії при нелінійній ізотермі.

Адсорбція БТК та ПАВ полімерними смолами у стаціонарному шарі: напівпромислова оцінка

Синтезовані суспензійною полімеризацією на пілотній установці полімерні смоли, якими була заповнена акрилова колона, для використання її в напівпромисловій системі елюювання. Вивчена поведінка полімерних смол як адсорбентів нафтовмісних вод. Встановлено, що ефективність вилучення БТК (бензол-толуол-ксилоли) становить більше ніж 95,9 %, а вміст ПАВ (поліароматичних вуглеводнів) зберігається на рівні 96,3 %.  

Реологічна поведінка водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин

Розглянуті особливості реологічної поведінки активованих ультразвуком водних суспензій монтморилоніту в присутності поверхнево-активних речовин аніонного та нейоногенного типів. Визначено, що міцність коагуляційної структури змінюється в залежності від типу поверхнево-активних речовин.

Адсорбція йонів важких металів із рідинних середовищ палигорськітом

Досліджено процес адсорбції важких металів природним мінералом палигорськітом із стічних вод та харчових продуктів (яблучного соку). Досліджені процеси очищення від іонів міді, кадмію, свинцю, ртуті, цинку та визначено раціональні технологічні параметри цього процесу. Встановлено механізм сорбції важких металів із соку палигорськітом.

Вивчення коефіцієнту масопередачі адсорбції цефалексину на активованому вугіллі на основі горіхової шкаралупи в колонці з стаціонарним шаром

Досліджено адсорбцію цефалексину на активованому вугіллі на основі шкаралупи волоського горіха. З використанням теорії поширення хвиль розраховані коефіцієнти масопередачі. Встановлено вплив різних чинників на коефіцієнт переносу. Розроблені три моделі для прогнозування коефіцієнта масопередачі.

Механізм сорбції фосфатів цеолітами у залежності від ступеня їх заміщення йонами калію

Встановлено механізм процесу сорбції фосфатів на клиноптилоліті. Досліджено, що в процесі взаємодії цеоліту зі стічними водами, які мають кислу реакцію, спостерігається значне збільшення сорбційної ємності цеоліту. Це пояснюється утворенням нових активних центрів цеоліту внаслідок деалюмування його поверхні.