α-амілаза

Дослідження ефективності застосування препаратів бактеріальної α-амілази для розрідження замісу

Досліджено вплив виду ферментного препарату бактеріальної α-амілази і температури на накопичення розчинних сухих речовин та редукуючих цукрів у процесі термоферментативної обробки замісу з пшениці. Показано кореляцію між термічною стабільністю α-амілази і показниками процесу. Встановлено, що початкова активність ферментного препарату впливає на інтенсивність гідролізу крохмалю, а зміна активності ферментів внаслідок їх інактивації за високої температури – на максимальний вміст сухих речовин і редукуючих цукрів у розрідженій масі.

Мікросфери на основі натрій альгінату/κ-карагінану та їх використання для контрольованого вивільнення ліків білкової природи

Одержано рН-чутливі мікросфери та показана можливість їхнього застосування як потенційних носіїв для пероральної доставки ліків білкової природи. Мікросфери були одержані методом йонотропного гелеутворення із суміші натрій альгінату та κ-карагінану. Досліджені морфологія та розмір мікросфер. Модельний лікарський засіб α-амілаза був закапсульований та in vitro досліджена кінетика його вивільнення. Попередні дослідження показали поступовий характер набрякання полімерної матриці, високу ефективність капсулювання ліків та пролонговане вивільнення ферменту.