анізотропія

Програмна реалізація побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісним напруженим станом

У статті реалізовано алгоритм побудови кривих короткочасної міцності деревини з двохвісними напруженим станом у радіально-тангентальній площині структурної симетрії. Для реалізації цього алгоритму було розроблено програмне забезпечення на основі крос- платформного інструментарію Qt, яке дозволяє будувати та аналізувати критерії короткочасної міцності у поперечному розрізі деревини. Створена програма має можливість вибору одного із трьох критеріїв міцності, виду деревини, температурного та вологісного розподілу деревини.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕДОВИЩНОГО ПРОСТОРУ В ТЕОРІЇ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

У статті систематизовано фактологічні та аналітичні матеріали про експериментальні дослідження сприймання середовищного простору в теорії інвайронментальної психології, зокрема, розкрито: поняття експеримент і простір; особливості його сприймання, які залежать від монокулярного та бінокулярного зору; методи експериментального дослідження сприймання архітектурного простору (тахістоскопія, хронометричний, вимірювальний, генетичний, мікрогенетичний та експериментально-генетичний, клінічний, моделювання); види експериментальних теоретичних досліджень в рамках різних підходів (структуралізм, геш

On a method of image reconstruction of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data

An algorithm for solving the coefficient problems of parameter identification of anisotropic media using applied quasipotential tomographic data is modified for the case of presence of more specific a priori information about the eigendirections of the corresponding conductivity tensor.  Its application is quite common in practice, in particular, in medicine, where the object of such study may be the medium with fibrous or layered areas (which includes muscles, bones, etc.), inside which there are streams of non-spherical particles (e.g.

Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу

Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослід-женнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпо-перечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. Методика дає можливість отримувати вичерпну інформацію про анізотропію пружних хвиль в гірських породах, пружну симетрію та текстуру порід, послідовність розвитку деформацій і тектонічну природу умов їх формування і перетворення тощо.

Застосування матричного методу в обернених задачах з використанням реальних записів

Наводяться результати розв’язання оберненої задачі для землетрусу, що відбувся 24.10.2012, 03:13:40.501 (φ = 48.1676˚, λ = 23.6525˚, h = 5км). Зроблено порівняння побудованих механізмів вогнища землетрусу графічним методом та за отриманими кутами орієнтації площини розриву в оберненій задачі. Виконано порівняльний аналіз реальних сейсмограм із синтетичними, побудованими за отриманим тензором сейсмічного моменту.

Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей

Розробка автоматизованої системи математичного моделювання сейсмоакустичних параметрів діагностики процесів руйнування геологічного середовища є однією з актуальних проблем геоінфор­матики. Розроблено автоматизовану систему обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей у гірських породах, яка має практичне значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори.

Low Field Nuclear Magnetic Resonance of Structural Alterations in Coal Tar Pitch Subjected to Heat Treatment

Development of anisotropy in tar pitches under heat treatment was measured by hot centrifugation and by low field NMR technique through the spin-lattice relaxation time of the hydrogen nucleus (T1H). By using a double exponential model for T1H calculations it was possible to quantify the size of the isotropic and anisotropic domains, suggesting that low field NMR is a suitable technique to address anisotropy in pitches.

Градієнтно анізотропні провідні та магнітні полімерні композити

Вивчено характер зміни локального електричного опору плівки полімерних композиційних матеріалів на основі полівінілового спирту з графітовим порошком, з одного боку, та магнітної сприйнятливості того ж полімеру з нікелевими нано-частинками з іншого. Встановлено, що зміна цих параметрів істотно залежить і від первинної форми плівок, і від напрямку їх орієнтації. Показано, що плівки градієнтно анізотропних полімерних композиційних матеріалів можуть бути використані в електроніці.