Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач тектонофаціального аналізу

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослід-женнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпо-перечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. Методика дає можливість отримувати вичерпну інформацію про анізотропію пружних хвиль в гірських породах, пружну симетрію та текстуру порід, послідовність розвитку деформацій і тектонічну природу умов їх формування і перетворення тощо.

  1. Безродний Д.А. Пружна анізотропія метамор­фічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу // Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. геолог. н. – 2008.
  2. Продайвода Г.Т, Вижва С.А., Безродний Д.А., Безродна І.М. Математичне моделювання тек­тонофацій метаморфічних порід епізони Крив­басу // Геоінформатика. 2009. - № 3. – С. 68-73.