цеоліт

Параметричне та кінетичне дослідження видалення нітратів з води модифікованими композитними кульками з хітозану

Забруднення водних об'єктів шкідливими забруднюючими речовинами є однією з найгостріших глобальних проблем. Поточне дослідження зосереджено на розробці ефективного адсорбенту для видалення нітрат-іонів з водних розчинів. У дослідженні запропоновано модифіковані композитні хітозан-цеолітні кульки для підвищення ефективності процесу адсорбції. Цеоліт використовували для збільшення площі поверхні, а цирконій наносили на кульки для підвищення селективності щодо нітрат-аніонів.

RESEARCH AND MODELLING KINETICS ION EXCHANGE INTERACTIONS

In detail, this study analysed the kinetics of ammonium ion adsorption under dynamic conditions in the "clinoptilolite -ammonium ion" system. The work includes constructing a mathematical model of this process, which allows us to estimate and predict its essential characteristics. Calculations of mass transfer coefficients revealed their dependence on the intensity of medium mixing. A significant result is that ion exchange occurs in externally diffusion and intradiffusion regions.

STATICS OF ADSORPTION OF ANIONIC SURFACTANTS

The paper presents the results of the study of the statics of adsorption of surface-active substances from model solutions by activated carbon and zeolite. The results of photometric determination of the concentration of anionic surfactants before and after adsorption are presented. The results of adsorption capacity calculations are presented. The experimental results using the program (Langmuir 1.03) were numerically calculated. Sorption isotherms of sodium dodecyl sulfate indicate the mechanism of monomolecular physical adsorption.

OBTAINING AND USING SUBSTRATES WITH SEWAGE SLUDGE

The article is devoted to the study of the prospects of using compost with sewage sludge in the raw material for the recultivation of disturbed lands. A special installation was used for bio-composting, which allowed controlling of the process parameters. The results of bio-indication of composts obtained under different conditions of compositions of the raw material mixture are given. Based on the analysis of the results of bio-indication, the optimal composition of the raw material mixture using "fresh" and "old" sewage sludge is established.

Визначення ефективності цеоліту для видалення важких металів із стічних вод нафтової промисловості

Проведено комплексні дослідження для визначення ефективності цеоліту щодо покрашання характеристик стічних вод нафтової промисловості. За допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії визначено концентрації важких металів. Встановлено, що цеоліт у кількості 0,2 г/л, за швидкості 270 об/хв і рН 6,5 дає можливість досягти ефективності видалення металів приблизно 99 %.

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

Використання активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від прямих барвників

Запропоновано метод комплексної термічної та хімічної активації природного клиноптилоліту Сокирницького родовища. Хімічну активацію мінералу проводили внаслідок оброблення розчинами HCl за різного співвідношення рідкої та твердої фаз. З використанням термічного та ІЧ-спектроскопічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого клиноптилоліту відносно парів води. Досліджена здатність комплексно активованого клиноптилоліту адсорбувати прямі барвники із їх водних розчинів. Визначені константи ізотерми мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.

КІНЕТИКА АДСОРБЦІЇ ФОСФАТІОНІВ СИНТЕТИЧНИМИ ЦЕОЛІТАМИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ ВИНОСУ ТЕС

Метою даної роботи було вивчення процесу адсорбції фосфату на природних і синтезованих сорбентів, таких як алюмосиликати. Було досліджено сорбційні властивості природного цеоліту щодо фосфату в статичних та динамічних умовах. Cинтезовано і модифіковано цеоліт на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС. Встановлено рівноважні значення адсорбційної здатності, побудовано відповідні ізотерми при температурі 20 ° С. Досліджено кінетику адсорбції в умовах механічного перемішування. Встановлено лімітуючи стадії процесу. Розраховано та побудовано епюри швидкостей, потужності та тиску в апарті.

Дослідження ізотерм фрейндліха, ленгмюра, темкіна та гаркінса-юри при адсорбції h2 на пористих адсорбентах

Вивчено ізотерми адсорбції та десорбції водню для багатошарової карбонової нанотрубки (MWCNT), багатошарової карбонової нанотрубки модифікованої залізом (Fe_MWCNT), двох цеолітів (Na_Y_Zeo і NH4-Y_Zeo) та MCM-41 за температури 77 К і атмосферного тиску. Адсорбційні характеристики оцінено декількома ізотермічними рівняннями, такими як моделі Ленгмюра, Фрейндліха, Темкіна та Гаркінса-Юри. Визначено, що ізотерма Фрейндліха найбільш повно описує процес, оскільки має найвищу кореляцію.

Статика та кінетика адсорбції альбуміну природним цеолітом

Досліджено статику та кінетику адсорбції альбуміну на природному цеоліті структури клиноптилоліту. Визначено основні характеристики цеоліту. Подано методику аналізу альбуміну у розчині. Графічно представлено ізотерму адсорбції альбуміну та наведено рівняння Ленгмюра, яке описує дану ізотерму. Експериментально встановлено наявність зовнішньодифузійного та внутрішньодифузійного механізму адсорбції під час дослідження кінетики в апараті з механічним перемішуванням. Визначено коефіцієнт масовіддачі для зовнішньої дифузії та коефіцієнт молекулярної дифузії для внутрішньодифузійної області.