частота

Математична модель руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі

Мета. Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу у вібраційному сепараторі. Методика. Побудовано розрахункову схему вібраційного сепаратора з двома ексцентричними вібраторами з незалежним приводом. На основі схеми прийнято вважати, що вібросепаратор здійснює тільки вертикальні коливання в площині обертання ексцентрикових вібраторів. Розглянуто циліндричний вібраційний сепаратор, завдяки можливості передачі вібрацій більшої сили на сито та значно ефективнішому використанню всієї поверхні просіву.

Asymptotic method and wave theory of motion in studying the effect of periodic impulse forces on systems characterized by longitudinal motion velocity

A methodology for researching dynamic processes of one-dimensional systems with distributed parameters that are characterized by longitudinal component of motion velocity and are under the effect of periodic impulse forces has been developed.   The boundary problem for the generalized non-linear differential Klein–Gordon equation is the mathematical model of dynamics of the systems under study in Euler variables.  Its specific feature is that the unexcited analogue does not allow applying the known classical Fourier and D'Alembert methods for building a solution.  Non-r

Advanced asymptotic approaches and perturbation theory methods in the study of the mathematical model of single-frequency oscillations of a nonlinear elastic body

A combination of asymptotic methods in nonlinear mechanics with basic techniques of perturbation theory to study a mathematical model of the nonlinear oscillation system is proposed in the paper.  The system under consideration describes the torsional vibrations of an elastic body, where its elastic properties are under the nonlinear law.  The relationships presented as the ordinary differential equations are obtained due to the proposed procedure.  Therefore, the main parameters of the single-frequency oscillations and the resonance conditions can be determined.  There are proposed applica

Wave concept of motion in mathematical models of the dynamics of two-dimensional media studying

The methodology of the studying of dynamic processes in two-dimensional systems by mathematical models containing nonlinear equation of Klein-Gordon was developed. The methodology contains such underlying: the concept of the motion wave theory; the single - frequency fluctuations principle in nonlinear systems; the asymptotic methods of nonlinear mechanics. The aggregate content allowed describing the dynamic process for the undisturbed (linear) analogue of the mathematical model of movement.

Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження

Помпові станції, які забезпечують переміщення рідини трубопровідним транспортом, є істотними споживачами електричної енергії. Перевитрати електроенергії внаслідок неоптимальних режимів роботи окремих потужних агрегатів чи неоптимальної кількості менш потужних агрегатів, які одночасно працюють, доволі значні й можуть суттєво впливати на загальне енергоспоживання. Перевитрати електроенергії на помпових станціях призводять також до відчутних її перевитрат в елементах електричних мереж.

Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element

У статті проаналізовано конструктивні і функціональні особливості тримасового вібротранспортера з напрямленими коливаннями та розглянуто можливі сфери його використання.

Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовах

Системи радіозв’язку спеціального призначення (СРЗ СП) функціонують на практиці в умовах випадкового впливу різних факторів, частина з яких систематизована в стандартах, а частина — заздалегідь невідома. Специфіка сучасних СРЗ СП визначає необхідність управління їх функціонуванням в умовах параметричної невизначеності, — як об’єкта управління, так і сигнальної невизначеності зовнішніх впливів. Тому виникає задача аналізу і врахування невизначеності під час функціонування такої складної ієрархічної системи, як СРЗ СП.

Оцінювання температурної залежності механічного стану резонатора вібраційно-частотного сенсора

Розглянуто комплекс технолого-метрологічних досліджень щодо розробки методів посадки і закріплення ниткоподібних монокристалів на різних матеріалах підкладок (пружних елементів). Показано шляхи уникнення неконтрольованих спотворень вихідної бездефектної структури монокристала, які можуть виникати у вузлах його кріплення і знижувати добротність коливань резонатора, яка є основною характеристикою якості тензоперетворювача.

Швидкодіючий подільник частоти із змінним коефіцієнтом ділення

Розглянуто підходи щодо побудови подільників частоти, проаналізовано недоліки стандартних реалізацій. Запропоновано швидкодіючий подільник частоти зі змінним коефіцієнтом ділення із мінімальним фазовим зсувом вихідного сигналу відносно вхідного за умови формування вихідних сигналів із прогальністю два.

Two-mass Vibratory Conveyor-manipulator with Three-Component Electromagnetic Drive

Vibratory conveyor with three-component oscillations provides the opportunity to move the piece goods and details for any trajectory on a plane. Phase difference between independent horizontal (longitudinal or transverse) and vertical (normal) oscillations releases elliptical vibration of conveyor in plane perpendicular to the conveyor’s track. Elliptical vibrations allow increasing conveying velocity and inclination angle of conveyor’s track in comparison with the simplest linear vibrations.