циклогексан

Вплив комплексоутворюючих додатків на окиснення вуглеводнів

Наведено результати окиснення різних класів вуглеводнів (аліциклічні, алкілароматичні) у присутності каталітичних систем, які містять сіль металу змінної валентності та органічний додаток різної природи (перфтороксасульфонати, краун-етери, полігілколі). Встановлено, що вплив досліджених каталітичних систем залежить як від природи вуглеводню, так і від природи додатку. Розглянуто основні напрямки впливу органічних додатків на швидкість та селективність окиснення вуглеводнів та обґрунтовано найбільш ймовірні з них.

Окиснення циклогексану в присутності хелатів металів змінної вале

Розглянуто рідиннофазне окиснення циклогексану у присутності індивідуальних каталізаторів – хелатних олігомерних комплексів кобальту та міді. Наведено методику синтезу металокомплексних каталізаторів. Проаналізовано вплив комплексоутворювача та лігандів олігомерів на показники процесу окиснення циклогексану.

Вплив органічних додатків на каталізатори процесу рідиннофазного окиснення циклогексану

Досліджено вплив кисне- та азотовмісних органічних додатків до каталізатора на склад та співвідношення продуктів окиснення циклогексану. Як додатки використовували широкий спектр азотовмісних та кисневмісних речовин з різною молекулярною масою. Одержані результати проаналізовано з огляду на особливості будови досліджуваних додатків, та імовірності їх взаємодії з каталізатором і проміжними продуктами окиснення з подальшим утворення проміжних комплексів чи асоціатів.