доставка ліків

Нанотехнології приготування та використання металічного нікелю

Наноструктурований нікель має значну площу поверхні на одиницю об’єму та керовані оптичні, електронні, магнітні та біологічні властивості, що робить наноприготування нікелю надзвичайно привабливим з точки зору його практичного застосування у різних галузях хімії. В роботі узагальнено технології по наноматеріалах нікелю, включаючи їх просте приготування та сучасне застосування.

Синтез та властивості фосфоровмісних псевдополіамінокислот поліестерного типу на основі n-похідних глутамінової кислоти

Поліфосфоестери (ПФЕ) – це клас полімерів, що володіють високою хімічною функціональністю та здатністю до біологічного розкладання. Синтезовані нові поліфосфоестери на основі глутамінової кислоти за реакцією Стегліха. Розробленийсинтетичнийпідхіддозволяєконтролювати склад і структуру ПФЕ, а отже, їхфізичні та колоїдні властивості. Дослідження солюбілізації та цитотоксичностіinvitro довели потенціал застосування ПФЕ для доставки лікарських препаратів.