електрична провідність

Структурування та електропровідність полімерних композитів, піролізованих за високої температури

На основі сумішей фенолформальдегіду і епоксидних смол створено нові монолітні матеріали в присутності органічних сполук кремнію і скловолокна, відпалених у вакуумі і водневому середовищі. Досліджено електропровідні, магнітні та деякі інші властивості синтезованих матеріалів. Експериментально встановлено, що одержані продукти мають напівпровідникові властивості; рівень провідності яких регулюється підбором технологічних умов. Інтенсивність і рухливість носіїв заряду зростає з підвищенням температури відпалу.

Дослідження впливу допантів на структуру поліаніліну

Оксидаційною полімеризацією синтезований поліанілін (ПАНІ) з додатками хлорної (HCl), сульфатної (H2SO4) і мурашиної кислоти (НСООН). Біхромат калію використовується як окиснювач. Отримані продукти охарактеризовані за допомогою Фур‘є та УФ-спектроскопії. Показано, що найкращі результати отримані при додаванні НCOOH, що підтверджується УФ-спектроскопією. За допомогою термогравиметричного аналізу визначено три стадії розкладу. 

Електрична провідність та міжчастинкові взаємодії в розчинах 1-1 електролітів в пропіленкарбонаті у широкому інтервалі температур

Представлені результати кондуктометричного дослідження розчинів деяких 1-1 електролітів в пропіленкарбонаті в інтервалі температур 298–398 K. З використанням розширенного рівняння електричної провідності Лі-Уітона визначені константи йонної асоціації. Встановлено, що LiClO4 в пропіленкарбонаті є неасоційованим електролітом. Для врахування динаміки йонної асоціації проведенo поділ на йонні складові електричної провідності в широкому інтервалі температур.