ентальпія

Термодинамічні властивості розчинів хлорпохідних 2-метил-5-арилфуран-3-карбоксильних кислот в органічних розчинниках

Експериментально визначено температурні залежності розчинності 2-метил-5-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)-фуран-3-карбонової та 2-метил-5-(2,5-дихлорфеніл)-фуран-3-карбонової кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі та етилацетаті. Розраховані ентальпії плавлення досліджених речовин та їх ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Встановлено рівняння зв’язку концентрації насиченого розчину з величинами ентальпії і ентропії розчинності за 298 К. Виявлений компенсаційний ефект змішування досліджених кислот зі всіма розчинниками, що містять карбонільну групу.

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-ЦІАНО-3-[5-(2-ОКСІ-МЕТИЛ-4-НІТРОФЕНІЛ)-2-ФУРИЛ]-2- ПРОПЕНАМІДУ

2-ціано-3-[5-(2-оксі-метил-4-нітрофеніл)-2-фурил]-2-пропенамід належить до біологічно активних похідних фурану з реакційно-здатними центрами донорного та акцепторного типу, який використовується, як початкова речовина при синтезі лікарських засобів.

Будову речовини підтверджували ЯМР-спектроскопією. Чистоту речовин визначали з використанням системи високоефективного рідинного хроматографа Agilent 1100 HPLC

Термодинамічні властивості розчинності 2-метил-5-арилфуран-3-карбонових кислот в органічних розчинниках

Досліджені температурні залежності розчинності обох кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі, етилацетаті та бензені. Результати представлені лінійною формою рівняння Шредера, за яким визначені ентальпії, ентропії та енергії Гіббса розчинності за 298 К. Теплоти плавлення кислот визначені методом диференційно-термічного аналізу, за якими розраховані ентальпії, ентропії та енергії Гіббса змішування. Виявлений компенсаційний ефект змішування для всіх розчинників, що містять карбонільну групу

Термодинамічне дослідження вилучення бромфенолового синього з води методом флотоекстракції

Проведені дослідження термодинамічних особливостей вилучення бромфенолового синього (БС) з водних розчинів, використовуючи технологію флотоекстракції. Вивчено термодинамічні характеристики взаємодії кислотного барвника (БС) з катіонною поверхнево-активною речовиною (ПАР) – хлоридом цетилпіридинію (ЦПХ), використовуючи метод Караша та програмне середовище HyperСube HyperСhem Professional. Доведено, що формування йонного комплексу барвник-ПАР є самочинним процесом і не потребує жодних зовнішніх сил для його перебігу.

Метод розрахунку зміни теплоємності при випаровуванні та сублімації органічних сполук

За результатами аналізу джерел літератури встановлено постійність зміни теплоємності за 298К при випаровуванні (±2 %) та сублімації (±8 %) органічних сполук різних класів. Одержані рівняння дають можливість проводити більш простий перерахунок ентальпій за рівнянням Кірхгофа у порівняні з існуючими методами, побудованими за принципом групових внесків. Для перевірки надійності запропонованого метода вперше визначені ентальпії випаровування та сублімації 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіда та проведені відповідні перерахунки на 298 К.