ентропія

Entropy calculation for networks with determined values of flows in nodes

The paper analyses a network with given input and output flows in each of its nodes.  The basis of this analysis is the algorithm for determining the set of solutions of the linear equations system, using the Gaussian method.  The power of the set determines the structural entropy of the system.  By introducing uncertainty into the value of part of the information flows, the deviation of the network from its equilibrium state is simulated.  The set of potential solutions, as a part of the total set of the system solutions, determines the statistical entropy of the syste

Збільшення ентропії кодового слова у двійковому каналі за постійної тривалості

Інформація стає найважливішим національним ресурсом, відмінною рисою якого є те, що він не тільки не зменшується, а навпаки, — збільшується (передусім у разі обміну даними), якісно удосконалюється й разом з тим сприяє найраціональнішому використанню усіх інших видів інформаційних ресурсів. Під час передачі дуже важливо в кожному кодовому слові упаковувати більшу кількість інформації, тобто збільшувати ентропію. У роботі запропоновано алгоритм синтезу кодових слів у двійковому каналі з ентропією, що перевищує в десятки разів тривалість сигнальної конструкції.

Segmentation of partially-blurred images using wavelet transform

Розроблено метод сегментування частково спотворених зображень із використан- ням вейвлет-перетворення, зокрема, койфлета порядку L=3, і ентропії як критерію сегментування. Застосовано метод k-середніх для сегментації зображення на основі розробленого критерію. Здійснено тестування методу, результати якого показали хороші показники сегментування, а саме: метод дає змогу досягти правильної сегментації більше ніж 82 % пікселів, а в багатьох окремих випадках більше ніж 90 %.

Термодинамічні властивості розчинності 2-метил-5-арилфуран-3-карбонових кислот в органічних розчинниках

Досліджені температурні залежності розчинності обох кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі, етилацетаті та бензені. Результати представлені лінійною формою рівняння Шредера, за яким визначені ентальпії, ентропії та енергії Гіббса розчинності за 298 К. Теплоти плавлення кислот визначені методом диференційно-термічного аналізу, за якими розраховані ентальпії, ентропії та енергії Гіббса змішування. Виявлений компенсаційний ефект змішування для всіх розчинників, що містять карбонільну групу

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно- структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності.

The use of predictors is in the process of making progress hierarchical context-independent compression of images without losses

Argued expedience, the method of round of pixels is resulted and the predictors for realization of progressing hierarchical context-independent compression of images without losses are offered . The results of application of proposed approaches for diminishing entropy of representing the set of ACT in the process of previous transformations are presented.

Information technology improving the spatial fragmentation of digital satellite images based on ica- and wavelet transform

The paper presents information technology that improves the spatial separation of multichannel images. The results show that the proposed method can have a better trade-off between spectral and spatial information. Moreover, compared with ICA fusion method, it can not only improve the spatial resolution of fused image, but also eliminate the drawback of spectral distortion of ICA fusion method in local regions.

Термодинаміка як основа поведінки неживої і живої природи

Розглянуто концепцію, яка дозволяє дослідити поведінку відкритих (біологічних) систем за допомогою законів неврівноваженої (класичної) термодинаміки. Показано, що другий закон термодинаміки можна застосовувати до відкритих систем за умови, що при розгляді всієї системи (континуум) «відкрита система–середовище» повна ентропія зростає.