фільтраційне сушіння

СУШІННЯ МІКРОСФЕРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУХИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

Перспективним напрямом виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей є використання мікросфери теплових електростанцій, що сприятиме формуванню теплоізоляційних, міцнісних, хімічно- та термічностійкісних властивостей продукції.

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ВИРОБНИЦТВА БІО-ВУГІЛЬНИХ БРИКЕТІВ

Виробництво біо-вугільних брикетів дає змогу утилізувати низькосортне вугілля та значну кількість сільськогосподарських залишків, підвищити теплотворну здатність брикетів та покращити їх хімічні та фізичні характеристики. Дослідження спрямовані на розроблення технологічної схеми, яка дає змогу зменшити енергетичні затрати виробничих ліній композиційного палива та виробляти біо-вугЗільні брикети належної міцності. Досліджено вплив висоти стаціонарного шару на кінетику фільтраційного сушіння вугілля та біомаси соняшника.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ВОЛОГИ ПІД ЧАС СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ ТОПІНАМБУРА

In Ukraine plant biomass from crop fields and forests is the dominant renewable energy source and it is suitable to replace fuels by producing bio-gas, bio-ethanol as well as solid bio-fuel. Tubes of Jerusalem artichoke are used as functional food ingredients such as inulin, fructose and oligofructose as well as bioactive ingredient sources for pharmaceutical and cosmetic applications.

Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування

Представлені результати експериментальних досліджень сушіння подрібнених стебел топінамбура, які можуть бути використані в якості сировинного матеріалу для виробництва екстрактів. Для зниження енерговитрат, запропоновано спосіб фільтраційного сушіння.Проведено вивченняособливостейкінетикиішвидкостісушіння.На основі узагальненнярезультатівдосліджень, визначеніоптимальніпараметридляреалізації фільтраційногосушіннястебелтопінамбура, що дало змогу зменшитиенергозатрати на сушінняіотримативисокоякіснусировинудляекстрагуваннябіологічноактивнихсполук.

The filtration drying of the buckwheat grain

Experimental researches of regularities of the buckwheat grain drying in the drying chamber of the laboratory plant are presentedin the article, dependences of change of the thermal agent temperature by height of material layer has been resulted. Based on the results the theoretical and experimental studies of filtration drying kinetics of buckwheat were determined.

Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону

A process of filtration drying of packed birch veneer is proposed. Experimentally determined heat-and-mass transfer coefficients depending on the speed of the thermal agent and presented in the form of criterial equations. Coefficient of internal diffusion of moisture from veneer sheets is determined and set its dependence on temperature. Запропоновано процес фільтраційного сушіння березового шпону у пакеті. Експериментально визначені коефіцієнти тепло- та масопередачі залежно від швидкості руху теплового агента представлені у формі критеріальних рівнянь.