СУШІННЯ МІКРОСФЕРИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СУХИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University

Перспективним напрямом виробництва сухих теплоізоляційних будівельних сумішей є використання мікросфери теплових електростанцій, що сприятиме формуванню теплоізоляційних, міцнісних, хімічно- та термічностійкісних властивостей продукції. Для реалізації сушіння мікросфери запропонований фільтраційний метод, який полягає в профільтровуванні теплового агенту крізь пористу структуру матеріалу в напрямку «матеріал–перфорована перегородка». Результати досліджень впливу температури та швидкості теплового агенту на тривалість сушіння мікросфери та отримані значення коефіцієнтів тепловіддачі від теплового агенту до частинок мікросфери α = 35 ÷ 72 Вт/м2.К дають змогу розрахувати енергозатрати на реалізацію процесу сушіння та обрати оптимальні параметри для його інтенсифікації.

1. https://naopte.com/ua/a428121-utepliteli-analiz-rynka.html

2. Rudavskyy A., Oleynyk Y. (2001), Sukhye stroytelʹnye smesy. Sostoyanye y nekotorye tendentsyy razvytyya ukraynskoho rynka. Stroytelʹnye materyaly, № 3, S. 17-20.

3. Smachylo, V., Blazhko, V., Khalina, V. (2016), Stratehichni aspekty tsinoutvorennya na rynku sukhykh budivelʹnykh sumishey v ukrayini, Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny, № 38, S. 51-64.

4. Ocheretnyy, V., Bondar, A. (2011). Perspektyvy vyrobnytstva i vykorystannya poryzovanykh sukhykh budivelʹnykh sumishey. Naukovo-tekhnichnyy zbirnyk «Suchasni tekhnolohiyi, materialy i konstruktsiyi v budivnytstvi», № 2, S. 36-39.

5. https://yakukremont.ru/obladnannja-ta-instrument/1615-virobnictvo-suhih-...

6. Blanco, P., Garcia, P., Mateos, J. (2000). Characteristics and properties of lightweight concrete manufactured with cenospheres. Cement and Concrete Research, 30 (11), 1715 – 1722.

7. Ngu, L., Wu, H., Zhang, D. (2007). Characterization of ash cenospheres in fy ash from Australian power station. Energy Fuels, 21(6), 3437– 3445. https://doi.org/10.1021/ef700340k

8. Shkoda, V. (2019). Rynok zolʹnykh mikrosfer Ukrayiny. Tovaroznavchyy visnyk Lutsʹkoho NTU, № 9, S. 43-49.

9. Demchenko, V. (2016). Eksportno-importnyy potentsial zolʹnykh mikrosfer v Ukrayini. Tovary i rynky. – Kyyiv, KNTEU, № 2, S. 31–38.

10. https://www.progress.ua/product/heat-mass-exchange-equipment/filtering-a...

11. Hosovskyi, R., Kindzera, D., Atamanyuk, V. (2016). Diffusive Mass Transfer during Drying of Grinded Sunflower Stalks. Chemical Technology and Engineering. Lviv, 105–108. doi: http://doi.org/10.23939/cte2019.01.105

12. Atamaniuk, V., Humnytskyi, Ya. (2013). Naukovi osnovy filtratsiinoho sushinnia dyspersnykh materialiv. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 255.

13. Sklyar L., (2016). Tekhnolohyya obohashchenyya zoloshlakov Zelenodolʹskoy TÉS s poluchenyem alyumosylykatnykh mykrosfer. Zbahachennya korysnykh kopalyn,  Vyp. 63(104).