frequency symbolic method

Застосування частотного символьного методу для аналізу квадратурного демодулятора телекомунікаційної системи

Проаналізовано роботу квадратурного демодулятора сигналів типу QPSK з урахуванням впливу параметрів фільтра нижніх частот. Такий квадратурний демодулятор широко застосовують у сучасних телекомунікаційних системах, тому що на приймальному пункті виникає завдання розділення сигналу QPSK на два сигнали PSK (синфазний і квадратурний) з наступним детектуванням і прийняттям рішення про характер отриманого бінарного сигналу (“одиниця” чи  “ нуль”).

Оптимізація параметричного балансного модулятора на основі частотного символьного методу

Розглянуто застосування частотного символьного методу аналізу усталених режимів лінійних параметрич­них кіл до розв’язування оптимізаційної задачі за умови контролю їх асимптотичної стійкості. Наведено резуль­тати оптимізації параметричного балансного модулятора.

Аналіз допусків та оптимізація лінійних параметричних кіл на основі частотного символьного методу

У роботі представлено процедури аналізу допусків та оптимізації лінійних параметричних кіл, які основані на частотному символьному методі та реалізовані системою функцій MAOPCs у середовищі MATLAB. Особливість аналізу допусків та оптимізації полягає у тому, що попередньо проводиться оцінка стійкості (асимптотичної) досліджуваного лінійного параметричного кола в заданих межах зміни параметрів та визначення областей допустимої їх зміни, у яких коло є стійким. Виключно у цих областях відбувається аналіз допусків та оптимізація.

Застосування частотного символьного методу для аналізу лінійних параметричних кіл у часовій області

Дана стаття присвячена проблемі застосування частотного символьного методу до визначення часових залежностей вихідних сигналів лінійних параметричних кіл на підставі застосування оберненого перетворення Фур’є (для усталеного режиму) чи Лапласа (для перехідного режиму) до зображення цих сигналів отриманих з використанням передавальних функцій.

The system maopcs for the multivariate analysis and optimization of linear parametric circuits at the enviroment of matlab

This paper considers the software realization the system of functions MAOPCs (Multivariate Analysis and Optimization of the Parametric Circuits) for multivariate analysis and optimization of linear parametric circuits based on frequency symbolic method. This method is based on the formation of the approximated transfer functions of linear parametric circuits in the form of Fourier trigonometric polynomials.

Specifics of determination sensitivity of linear parametric circuits in the frequency domain

In software which are dedicated for the design of electronic circuits with constant parameters is widely used function of sensitivity, which allows you to focused  solve the tasks of multivariate  analysis and optimization of such circuits. The function of sensitivity of linear parametric circuits not used widely because there was no reliable methods of symbolic computation of parametric transfer functions.

About the decrease bulkiness of mathematical model of linear periodically time-variable circuit

In this paper are investigated the influence of variables the differential equation describing the linear periodically time-variable circuits in the time domain on decrease of bulkiness such equation. Rules of forming a system of linear differential equations of circuit that provide its acceptable bulkiness are proposed. Communication of voltages and currents on elements of an electric circuit looks like algebraic, differential and integral equations.

Investigation of Stability of Parametric Amplifiers in an Environment MAOPCs

The paper considers the question of the research of assessment of the stability of linear periodically time-variable circuits by the frequency symbolic method. The function system MAOPCs, which is based on the frequency symbolic method, is an effective tool of investigation of linear periodically time-variable circuits and in particular parametric amplifiers.

Розширення можливостей системи програмних функцій MAOPCs-стосовно формування передавальних характеристик лінійних параметричних кіл

The system program function MAOPCs is designed to study multivariate analysis and optimization of state linear periodically-time-variable circuits. 

The architecture of the system MAOPCs is based on the principles of softwareMatlab environment, which provides the existence of the independent the software functions and creating the user-defined functions, and because it is an open system, it allows you to supplement it with the new functions.