гідрогель

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВКОВИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН ІЗ ПОЛІАМІДНИМ ШАРОМ

Полімерні гідрогелі, які близькі до біологічних клітин за фізичним станом, зарекомендували себе ефективними для використання у медицині і фармації. При загальній перспективності їх використання характерною є їхня невисока механічна міцність, що утруднює широке використання гідрогелевих виробів у практиці. Останнім часом зріс інтерес до полімерних гідрогелевих матеріалів, які поруч з гідрофільними і дифузійно-транспортними властивостями володіють високою механічною міцністю в гідратованому стані.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОКСИДОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ

Сьогодні у світі проводяться поглиблені дослідження з синтезу і вивчення властивостей гідрогелевих матеріалів через перспективність їх застосування в багатьох галузях, зокрема у фармацевтиці, електронних приладах та техніці, біомедицині, біоінженерії. Фізико-хімічні властивості гідрогелів, отже і сфери їх можливого використання визначаються природою полімеру, ступенем структурування, співвідношенням компонентів полімер : вода. Тому одержання та дослідження властивостей та характеристик полімерних гідрогелів є важливим і актуальним завданням сучасної полімерної хімії.

Оптичні властивості гідрогелів наповнених дисперсними наночастинками

Вивчено нові гетерогідрогелеві матеріали з регулярними включеннями дисперсної фази, а саме полістирольними латексними наночастинками. Синтезовані 3D гідрогелеві матриці містять збалансоване число перехресних зв‘язків і певну кількість наночастинок полістиролу з радіусом 50 або 85 нм. Встановлено, що отримані гідрогелеві матриці здатні змінювати ступінь набрякання та оптичні властивості залежно від розміру та концентрації дисперсних наночастинок.

Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном

The effect of the solubility parameter on the regularities of the hydrogel suspension obtaining based on the copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and glіcidil metakrilat with polyvinylpirrolydone is investigated. The influence of the solvent nature on the diffusion processes in the suspension polymerization, the dispersion characteristics of hydrogel particles and kinetics of polymerization is determined.

Синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та полі(n-гідроксиметилакриламіду)

The synthesis of polymers based on the 3-aminobenzenboroniс acid and reactionary poly (N-hydroxymethylacrylamide) via polymer-analogous transformations were researched. The polymer structure was confirmed and the optimal synthesis conditions were determined. Досліджено синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та реакційноздатного полі(N-гідроксиметилакриламіду) через полімераналогічні перетворення. Підтверджено їх структуру та встановлені оптимальні умови синтезу. 

Модифікація поліакриламідних гідрогелів із застосуванням поверхево-активних псевдополіамінокислот

Розглянуто проблему введення ліпофільних лікарських препаратів в трансдер-
мальні системи доставки ліків, що створені на основі поліакриламідних гідрогелів. На
стадії структурування поліакриламіду та полі-N-(гідроксиметил)акриламіду як агент
міжфазного перенесення та ефективний солюбілізатор лікарських препаратів
використовували псевдополіамінокислоти. Показано, що при введенні дисперсії
псевдополіамінокислоти з солюбілізованим барвником Суданом ІІІ (Судан є аналогом
малорозчинних лікарських препаратів) солюбілізований гідрофобний Судан може бути

Одержання полі-n-гідроксиметилакриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою, та гідрогелів на його основі

Методом полімераналогічних перетворень при взаємодії частини реакційноздат-
них метилольних груп полі(N-гідроксиметил) акриламіду та аміногрупи глутамінової
кислоти створено структуруючий агент з вільними карбоксильними групами в бокових
ланках. Створено нові гідрогелеві матриці з використанням як структуруючого агента
полі-N-(гідроксиметил)акриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою. Ці
гідрогелі набувають ознак рН-чутливості, реагують на зміну природи середовища та

Бактерицидні гідрогелеві матеріали і м’які контактні лінзи на їхній основі

Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями
на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких
контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією
прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між
реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетич-
ними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки копо-

Плівкові гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону з регульованими сорбційно-десорбційними характеристиками

Синтезовано гідрогелеві плівкові композити біомедичного призначення на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Встановлено вплив природи, кількості наповнювача та складу композиції на закономірності одержання, структуру та властивості гідрогелів. Синтезовані гідрогелеві композити рекомендовані для використання для систем із контрольованим вивільненням ліків.

The peculiarities of the polyvinylpyrrolidone copolymers synthesis for contact lenses

The research results of the hydrogels synthesis rules on the basis of 2-hydroxyethylmethacrylate-polyvinylpyrrolidone copolymers and effective ways of adjusting of their proper¬ties are given. Synthesized copolymers appeared to be effective materials for production of hydrophilic contact lenses.