гідрогель

Дослідження властивостей гідрогелевих пластин на основі високоестерифікованого пектину

У повідомленні описані особливості фізико-механічних властивостей і абсорбційної спроможності гідрогелів, отриманих на основі високоестерифікованого пектину. На основі ряду експериментальних даних продемонстровано взаємозв’язок між цими величинами та зроблена спроба пояснити отримані залежності через морфологію гідрогелю та механізм його формування.

Вплив похідної діаміносилану на термічні властивості і здатність до набухання гідрофільних композітів на основі акрилової кислоти

Показано, що органічно-неорганічні гідрофільні композити на основі поліакрилової кислоти (PAA) та полі-N-(2-аміноетил)-3-амінопропілтріметоксисилану (PAPTMS) виявляють покращену здатність до набухання при використанні PAPTMS. Встановлено, що при вмісті PAPTMS 20 % мас. тип дифузії змінюється на Super Case II. Визначено, що термостабільність та індекс термостійкості композитних гідрогелів у порівнянні з РАА є вищими.

СИНТЕЗ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В ПРИСУТНОСТІ ДВОХКОМПОНЕНТНИХ ІНІЦІЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

В роботі представлені результати дослідження кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) під дією двохкомпонентних ініціювальних систем феруму (ІІ) сульфат/ініціатор радикального типу.

ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖЕЛАТИНОВИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПРОТИПРОЛЕЖНЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Наведено результати досліджень утворення полімерної матриці гідрогелю при структуруванні желатину діоксирановими похідними поліоксиетиленгліколів, визначено оптимальні умови їх синтезу та отримано характеристики гідрогелю (ступінь набрякання в різних середовищах, механічні властивості за різних температур) в залежності від типу діоксиранового похідного та співвідношення між форполімерами. Встановлено можливість введення ряду лікарських препаратів до складу гідрогелів та показано, що вивільнення цих препаратів відбувається пролонговано.

ЗАКОНОМІРНОСТІ НАСИЧЕННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПЛІВОК СПИРТОВИМИ РОЗЧИНАМИ

 Розглянуто результати насичення спиртовими розчинами гідрогелевих плівок на  основі  кополімерів  полівінілпіролідону  з  полі-2-гідроксіетилметакрилатом.  Досліджено вплив  концентрації  етанолу, яка  найчастіше  використовується  для  виготовлення  ліку- вальних  екстрактів  на  основі  лікарських  трав.  Визначено  також  вплив  умов  підготовки зразків на величину поглинання спирто-водної суміші. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГЕЛЕУТВОРЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІДРОГЕЛІВ ПРИ СТРУКТУРУВАННІ ФОРПОЛІМЕРІВ АКРИЛАМІДУ

Наведено  результати  досліджень  утворення  полімерної  матриці  гідрогелю  унаслідок структурування  поліакриламіду  його  реакційноздатним  полімерним  похідним –  полі-N- (гідроксиметил)акриламідом, визначено  зони  оптимальних  умов  синтезу  та  отримано  харак- теристики  гідрогелю  залежно  від  рН-середовища,  концентрації  форполімерів,  співвідно- шення між форполімерами та тривалості синтезу.

Суперабсорбуючий гідрогель з екстрагованою з відходів листя олійної пальми целюлозою з використанням мікрохвильового випромінювання для вилучення кадмій-йонів з водного розчину

Проведено диспергування целюлозного волокна, екстрагованого з відходів листя олійної пальми в «зеленому розчині», одержаному з сечовини та гідроксиду натрію. Для синтезу гідрогелів застосовано реакцію полімеризації з використанням мікрохвилього випромінення. Вплив додавання целюлози визначено внаслідок порівняння ступеня набухання гідрогелю з 0% і 2% целюлози. Показано, що коефіцієнт набухання збільшується за наявності целюлози. За допомогою скануючої електронної мікроскопії доведено, що гідрогель з целюлозою має нерівну поверхню в порівнянні з гідрогелями без неї.

ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ

З використанням пектину зі ступенем естерифікації 81,5% у роботі одержано різні зразки пектинів зі ступенями естерифікації 40-70%. Показано, що визначальним фактором для успішного формування гідрогелевих пластин є ступінь естерифікації полісахариду. Встановлено, що гідрогелеві пластини за методом структурування солями кальцію формуються лише на основі пектину зі ступенем естерифікації меншим 70%. Запропоновано метод отримання гідрогелевих пластин на основі пектину зі ступенем естерифікації більшим 70% через введення додаткового гелеутворюючого полімеру альгінату натрію.

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ГІДРОГЕЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В КОМПЛЕКСІ З ЕКСТРАКТАМИ CALENDULA OFFICINALIS І ARNICA MONTANA

Встановлено можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксиетилмет­акрилатом для насичення їх рослинними екстрактами.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОРБЦІЇ/ДЕСОРБЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН КОМБІНОВАНИМИ ГІДРОГЕЛЯМИ

Сучасні гідрогелеві лікувальні засоби терапії ушкоджень людської шкіри, повинні виконувати ряд функцій, які притаманні шкірі: 1) збереження теплового та водного балансу; 2) забезпечення проникнення кисню; 3) забезпечення транспорту необхідних для функціонування організму речовин; 4) захист від механічних пошкоджень. При використанні гідрогелевих покрить на ушкоджених ділянках шкіри вони повинні виконувати, додаткову функцію – пролонговану доставку терапевтичних препаратів різної природи до рани.