гідрогель

Hydrogels Penetration and Sorption Properties in the Substances Release Controlled Processes

The crosslinked copolymers of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone as granules and membranes have been synthesized and their penetration and sorption-desorption properties have been investigated. The model of mass-transfer from the solid soluble surface through the hydrogel shell has been suggested. The developed materials are able to create encapsulated and granular polymer forms of drugs prolonged release.

Synthesis of new conducting materials on the basis of polymer hydrogels

The new conducting polymer hydrogels on the basis of co-polymers of hydroxyethylenemethacrylate and polyvinylpyrrolidone with different nature non-organic fillers have been developed. The dependence of obtained materials electric characteristics on synthesis conditions, quantity and nature of powder filler, moisture content, ambient temperature and magnetic field action have been determined.

Review: Synthetic Polymer Hydrogels for Biomedical Applications

Synthetic polymer hydrogels constitute a group of biomaterials, used in numerous biomedical disciplines, and are still developing for new promising applications. The aim of this study is to review information about well known and the newest hydrogels, show the importance of water uptake and cross-linking type and classify them in accordance with their chemical structure.

Закономірності одержання та властивості наповнених пористих гідрогелів

Досліджено закономірності формування пористих композиційних гідрогелевих матеріалів на основі кополімерів метакрилових естерів з полівінілпіролідоном з мінеральним та органічним наповнювачем. Показано можливість одержання в структурі композиту частинок срібла відновленням аргентуму нітрату третинним нітрогеном полівінілпіролідону. Встановлено вплив природи та кількості наповнювача, аргентуму нітрату, складу полімер-мономерної композиції на швидкість полімеризації та властивості композиційних матеріалів.

Синтез і характеристика органо-неорганічних сульфовмісних мембран

Синтезовано органо-неорганічні сульфовмісні мембрани методом фотоініційованої кополімеризації мономерів акрилонітрилу, акриламіду і сульфопропілакрилату в присутності золь-гель систем на основі тетраетоксисилану. Визначено термічну стабільність, водопоглинання і іонообмінну ємність одержаних матеріалів. Проведені дослідження можуть бути використані при розробці протонпровідних мембран для паливних елементів.

Синтез і характеристики декстранметакрилатів

Ацилюванням декстрану метакрилоїлхлоридом в присутності третинних амінів у розчині ДМФА/LiCl одержані декстранметакрилати. Визначено, що ступінь заміщення (DS) синтезованих похідних досягає значення до 1.8 метакрилатних фрагментів в розрахунку на одну елементарну ланку полісахариду.

Роль FeSO4 при виробництві кополімерів полівінілпіролідону

Підтверджено перебіг прищепленої полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату на полівінілпіролідоні в присутності сульфату заліза (ІІ) з утворенням сітчастого кополімеру, придатного для використання як матриці для хімічного відновлення металів та одержання на його основі композиційних металогідрогелів. Встановлено вплив композиційного складу і концентрації Fen+ на структурні параметри полімерної сітки, склад кополімерів, ефективність та ступінь прищеплення. Встановлено взаємозв’язок структури синтезованих кополімерів з їх температурними та фізико-механічними властивостями.