громадське здоров’я

Структурна роль держави у процесах охорони здоров’я та забезпечення системи національної безпеки

Здійснено аналіз структурної ролі держави у процесах охорони здоров’я, розкрито її функціональне призначення у вирішенні системних проблем щодо збереження трудового потенціал нації як структурної умови забезпечення системи національної безпеки в умовах кризи, конкретизовано основні проблеми розвитку людства, які визначають якість систем охорони здоров’я як на глобальному, так і національному рівнях, та ідентифіковано відповідні зрізи загострення соціальної безпеки громадян, які звужують простір національної безпеки держави, що тим самим деконструює систему охорони здоров’я, яка у такий спос

Формування глобальної стратегії збереження здоров’я: інституційний вимір

Зазначено, що підтримані урядами стратегії безпечного, справедливого і здорового світу до 2030 р., визначені Цілями сталого розвитку, стали основою початку інтеграції конкретних заходів щодо збереження здоров’я в різних секторах та галузях. Зауважено, що нові виклики, що постають перед системою охорони здоров’я, заставляють уряди переглядати політику збереження здоров’я та управлінські підходи в цьому напрямі.

Місто як кластер здорового способу життя: зв’язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті

Розглянуто публікації закордонних авторів, які аналізують дані медичної статистики захворюваності в містах і узагальнюють світовий досвід формування відповідних політик як відповідей на існуючі загрози. Проаналізовано проекти Всесвітньої організації охорони здоров’я в площині здоров’я міст, вивчено рекомендації для адаптації ефективних практик в українських умовах. Доведено, що в сучасних умовах, з урахуванням викликів пандемії і світової фінансової кризи, надзвичайно актуальним є питання побудови в Україні системи громадського здоров’я в містах як основних центрах урбанізованого життя.

Проблеми старіння: етичні, психологічні і соціальні аспекти

Завданням цієї статті є з’ясування того, як ми повинні ставитися до старших людей, а також усвідомлення найбільш істотних аспектів старіння. Питання постає наступним чином: Що ми як суспільство сьогодні робимо для забезпечення здорового способу життя з метою запобігання небажаних наслідків переходу до старості? Це питання пов’язане з іншою серйозним занепокоєнням: які вимоги постають у зв’язку зі зростанням відмінностей (расових та етнічних) у середовищі старіючого населення.