характеристика

Дослідження властивостей, антиоксидантна актив-ність та in silico молекулярний докінг хітозану з відходів черепашок равлика за допомогою ультразвукової методикии

Равлики поширені в Індонезії, особливо в Кедірі, але черепашки равлика не мають комерційної цінності. У цій роботі описано характеристику й in vitro оцінку біоактивності хітозану з відходів черепашок равликів (хітозан-SSW), отриманого за допомогою ультразвукової методики, та проаналізовано потенціал хітозану як інгібітора рецепторів вільних радикалів за допомогою методу молекулярного докінгу in silico.

Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії.

Preparation of Modified Montmorillonite with Benzethonium and Benzalconium Chloride for Nanocomposites Preparation

Modified clays were intercalated with benzethonium chloride and benzalkonium chloride by exchanging the sodium ions. The organoclays obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD); thermogravimetric analysis (TGA) and low field nuclear magnetic resonance (NMR), through proton spin-lattice relaxation time measurements (T1H). From the characterization data, the formation of organically modified clays was confirmed. These products can probably be used to prepare PVC nanocomposites with superior processing characteristics due to better chemical structure of clay surfactants. 

Синтез і характеристика полімерних смол на основі метилметакрилату і дивінілбензола

Полімеризацією суспензій з використанням суміші розчинників отримано пористі сферичні матеріали. Синтезовано пористі смоли на основі метилметакрилату і дивінілбензолу та визначено їх насипну густину, питома площу, об'єм пор, морфологію і відсоток набрякання. Показано, що система розчинників (толуол/гептан або метилетилкетон/циклогексан) значно впливає на властивості полімерів. Окрім того, відмінності в параметрах розчинності мономерів і розчинників впливає на морфологічну структуру кульок.

Паливні характеристики та термогравіметричний аналіз лушпиння насіння колоцинту (citrillus colocynthis l.)

Визначено термохімічні паливні властивості лушпиння насіння колоцинту (ЛНК) з метою його потенційного використання як твердого біопалива. Показано, що ЛНК є дешевим, доступним і відновлювальним джерелом лігноцелюлозних відходів, які одержують при екстракції олії з насіння дині. Проведено дослідження з використанням технічного, елементарного і термогравіметричного (TГ-ДТГ) аналізів, а також Фур’є-спектроскопії. Встановлено, що ЛНК містить значну кількість летких речовин і зв’язаного вуглецю, а також невелику кількість азоту, сірки і золи з теплотворною здатністю понад 19,02 МДж/кг.