хром

Стабільне адсорбційне видалення нікелю та хрому за допомогою екологічих промислових відходів: рівноважні дослідження

Досліджено адсорбцію нікелю та хрому з використанням відбілювальної глини. Експериментальні дані проаналізовані за допомогою 5-параметричних моделей адсорбції та трьох 3-параметричних моделей. Максимальна адсорбційна здатність для нікелю та хрому становила відповідно 769 та 556 мг/г. Встановлено, що модель ізотерми Ленгмюра найкраще підходить для одношарової адсорбції. Виявлено, що адсорбція має екзотермічну природу.

Визначення концентрації важких елементів (Pb, Cd, Cu, Cr) у деяких водних джерелах

Визначено концентрації важких і токсичних елементів у декількох водних джерелах в провінції Діяла в Іраку, таких як річка Діяла та річка Хірісан. Відібрано зразки питної води та води у пляшках з трьох водяних свердловин та двох компаній. Визначено вміст таких елементів як свинець, кадмій, мідь та хром. Для визначення концентрацій елементів застосовано атомно-абсорбційну спектроскопію. Встановлено, що концентрація міді є в межах норми і відповідає стандартам Іраку та світової організації охорони здоров'я щодо питної води, а концентрації свинцю, хрому та кадмію перевищують вказані норми.

Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу.

Concurrent Sorption of Copper and Chromium Cations by Natural Zeolite

The aim of this work was to study the process of adsorption of Copper and Chromium cations by natural zeolites in static conditions. The change of the chemical composition of the surface of the zeolite as a result of sorption of heavy metals was investigated. The influence of the type of the ions and pH selectivity in absorption of heavy metals removal by zeolite was analysed. The reasons for the selective extraction of Copper from two-component solution were explained.

Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом

The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer. Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів  Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми  ІІ типу.

Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом

Важкі метали є особливо небезпечними для водного середовища, і очищення
стічних вод від цих металів є обов’язковим перед їх скиданням до природних водойм.
Літературні джерела свідчать про дослідження адсорбції окремих компонентів важких
металів. Досліджено одночасну сорбцію двох компонентів, один із яких знаходиться у
катіонній формі (купрум), а інший – в аніонній формі (хром). Експериментально
досліджено статику одночасного поглинання іонів важких металів: купруму та хрому із
розчинів природним цеолітом Сокирницького родовища, основою якого є