Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом

Authors: 

Гумницький Я.М., Сидорчук О.В.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування 

The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer. Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів  Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми  ІІ типу. Встановлено, що після утворення мономолекулярного адсорбційного шару, адсорбція продовжується і далі. Це приводить до появи димолекулярного шару. 

1. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел / под ред. Г. Парфита и  К. Рочестера. – М.: Мир, 1986. – 488 с. 2. Тарасевич Ю. И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. – К.: Наук. думка, 1975. – 351 с. 3. Breck D. W., Zeolite Molecular Sieves: Structure, Chemistry and Use, Wiley, New York, USA, 1974. – 784 p. 4. Scott M., Kathleen A., Prabir K. Handbook of zeolite science and technology, eds. CRC Press, 2003, p. 5. Унифицированные методы анализа вод / под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973. – 376 с. 6. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. – 2-е изд. / пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 306 с.