impedance

SH-Wave Scattering From the Interface Defect

The problem of the elastic SH-wave diffraction from the semi-infinite interface defect in the rigid junction of the elastic layer and the half-space is solved. The defect is modeled by the impedance surface. The solution is obtained by the Wiener- Hopf method. The dependences of the scattered field on the structure parameters are presented in analytical form. Verifica¬tion of the obtained solution is presented.

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ІМПЕДАНСУ ТКАНИН ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ У ЧАСТОТНОМУ ДІАПАЗОНІ

Розглянуто результати математичного моделювання складових імпедансу багатоелементного двополюсника, яким подаються тканини організму людини. Результати аналізування відомих способів та їхньої реалізації за електричними моделями і досліджень різні. Зумовлено це тим, що для досліджень використовують різні електричні моделі, різні типи сенсорів, різні частотні діапазони, схеми під’єднання сенсора до вимірювального засобу тощо.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СВІЖОГО ТА РОЗМОРОЖЕНОГО М’ЯСА МЕТОДОМ ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

У  роботі  запропоновано  спосіб  ідентифікації  свіжого  та  розмороженого  м’яса  методом  імпедансної спектроскопії. Для цього вимірюють реактивні складові імпедансу або адмітансу на двох фіксованих частотах вибраного частотного  діапазону  для  певного  виду  м’яса  та  аналізують  отримані  значення.  Якщо  значення  реактивної  складової імпедансу  зростає,  а  значення  реактивної  складової  адмітансу  знижується  із  збільшенням  частоти,  то  м’ясо ідентифікується як таке, що хоча б раз заморожувалося. Якщо ж навпаки, то м’ясо ідентифікують як свіже.

Вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора на результат вимірювання складових імітансу

Проаналізовано вплив приелектродного імпедансу ємнісного сенсора, утвореного ємністю подвійного шару та імпедансом Варбурга, на результат вимірювання активної та реактивної складових імітансу (імпедансу та адмітансу) електролітичних об’єктів у частотному діапазоні тестового сигналу. Показано, що реактивна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах залежить лише від ємності подвійного шару. Активна складова приелектродного імпедансу на низьких частотах визначається опором, утвореним ємністю подвійного шару та 

Розроблення та аналіз варіантів апаратної реалізації портативних частотних аналізаторів імпедансу

Описано та проаналізовано три варіанти побудови портативних частотних аналізаторів імпедансу на сучасній елементній базі та розглянуто можливості їх використання в поєднанні із ПК, а саме: на базі спеціалізованих мікросхем AD5933/AD5934, сигнального мікроконтролера STM32F4, програмованої логічної матриці сім’ї Cyclone. Також наведено алгоритми функціонування ЧАІ, з описом процедур калібрування та визначення параметрів АВП, коригування та опрацювання результатів вимірювання. 

Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів

Показано місце та роль активних вимірювальних перетворювачів імітанс-напруга у структурі частотного аналізатора. Проаналізовано фактори, які обмежують працездатність активних вимірювальних перетворювачів. Наведено формалізовані моделі цих перетворювачів та на їх основі встановлено граничні умови, пов’язані з їх стійкістю.

Вплив металічних домішок на електричні, магнітні та структурні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів типу А3В6

Проаналізовано перспективи застосування магніторезистивних структур на основі напівпровідникових кристалів типу InSe для прецизійного вимірювання магнітного поля. Розглянуто можливість застосування сенсорів магнітного поля на основі структури InSe для виявлення військової бронетехніки.

Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів

It was established that natural and Ca modified zeolite inhibit steel corrosion in the medium of low acid rain. The Ca-containing zeolite inhibit the steel corrosion in the most effective way. The protective effectiveness of the alkyd coatings filled with zeolites can be placed in the following order:  unmodified < with natural zeolite < with Ca-containing zeolite.  Встановлено, що природний та модифікований кальцієм цеоліти інгібують корозію сталі в середовищі слабкокислих дощових опадів. Найефективніше інгібує корозію сталі Ca-вмісний цеоліт.

Mathematical modeling of subdiffusion impedance in multilayer nanostructures

The model of impedance subdiffusion based on the Cattaneo equation in fractional derivatives in applications to multilayer nanostructures is considered. Nyquist diagrams with changes of the parameter $\tau$ (time for which the flow is delayed with respect to the concentration gradient) and the subdiffusion coefficient $D_{\alpha }$ are calculated.

Methodical errors of measurement of the human body tissues electrical parameters

Sources of methodical measurement errors of immitance parameters of biological tissues are described. Modeling measurement errors of RC-parameters of biological tissues equivalent circuits into the frequency range is analyzed. Recommendations on the choice of test signal frequency for measurement of these elements is provided