Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів

2016;
: pp. 115-120
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
3
Національний університет «Львівська політехніка»
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Показано місце та роль активних вимірювальних перетворювачів імітанс-напруга у структурі частотного аналізатора. Проаналізовано фактори, які обмежують працездатність активних вимірювальних перетворювачів. Наведено формалізовані моделі цих перетворювачів та на їх основі встановлено граничні умови, пов’язані з їх стійкістю.

1. Імпедансна спектроскопія: навч. посіб. / І. І. Григорчак, Г. В. Понеділок. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 352 с.

2. Barsoukov E., Macdonald J. R. Impedance spectroscopy: theory, experiment and application. – N.Y.: Willey, 2005. – 595 p.

3. Lvovich V. F. Impedance spectroscopy. Application to Electrochemical and Dielectric Phenomena. – New Jersey: A John Wiley & Sons Inc., 2012. – 350 p.

4. Кнеллер В. Ю., Боровских Л. П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. – М.: Энерго- атомиздат, 1986. – 144 с.

5. Хома Ю. В. Концепція побудови частотних аналізаторів імпедансу з покращеними метрологічними характеристиками // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2012. – № 06(82). – С. 137–144.

6. Хома Ю. В. Переваги застосування DDS та DSP технологій для побудови засобів імпедансної спектроскопії // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Методи і засоби вимірювання фізичних величин” “Температура 2012”: тези доповідей студентської секції “Кібер-фізичні системи в метрології”. – Львів, 25–28 вересня 2012 р. – С. 27–28.

7. Проблемно-орієнтовані засоби вимірювання імітансу. Теорія і практика: монографія / Хома В. В., Походило Є. В. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 264 с.

8. Хома Ю. В., Івах Р. М., Питель І. Д. Розроблення метрологічної моделі частотного аналізатора імпедансу прямої дії // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 305–310.

9. Івах Р. М., Хома Ю. В. Удосконалення математичних моделей вимірювальних перетворювачів на базі операційних підсилювачів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 336–342.

10. Достал И. Операционные усилители / пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 512 с.