інгібітори корозії

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІКАРБОКСИЛАТІВ ЯК ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ (ОГЛЯД)

Полікарбоксилати (ПК) – це полімери на основі карбоксилвмісних мономерів з карбоксильними групами, що безпосередньо не прив’язані до аліфатичного полімерного ланцюга. Вони застосовуються як суперпластифікатори бетону, деемульгатори для зневоднення нафти, антикорозійні консерванти для сталі та інгібітори солевідкладень у нафтопроводах.

Метою нашої роботи був огляд літературних даних по застосуванню полікарбоксилатів як інгібіторів корозії та солевідкладень, а також методів синтезу мономерів для їх одержання.

Застосування натуральних компонентів для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання

Запропоновано застосування рослинної та тваринної сировини для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання. Проведено синтез інгібіторів корозії на основі олій та тваринного жиру з ди- та триетаноламіном, одержано нітрогенвмісні інгібітори корозії, визначено їх фізико-хімічні показники. Гравіметричним методом визначено ступінь захисту одержаних інгібіторів на сталі Ст20 в двофазному корозійному середовищі, що імітує середовище установок електрознесолення та зневоднення за умов підготовки нафти до перероблення.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.

Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини

Синтезовано нові інгібітори корозії на основі рослинних та тваринних жирів взаємодією з ди- або триетаноламінами, визначено оптимальні умови синтезу. Досліджено інгібуючу здатність синтезованих інгібіторів гравіметричним методом на зразках зі сталі, алюмінію та міді. Одержані результати порівнювали з антикорозійним ефектом відомих інгібіторів корозії. Встановлено, що інгібуючий ефект амідів на основі диетаноламіну і кислот яловичого жиру доволі високий навіть порівняно із відомими інгібіторами корозії.

Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії

The inhibitory action of nitrogen- and oxygen-containing inhibitors has been investigated by impedance spectroscopy using commercial Armco iron in 0,1 M solution of hydrochloric acid with butanol. The mechanism of blocking effect of the studied compounds has been determined. Методом імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості інгібіторів корозії з нітроген- та оксигенгрупами на промисловому варіанті заліза Армко в 0,1 М розчині соляної кислоти з бутанолом. Визначено механізм блокувального ефекту досліджуваних речовин.