Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини

Синтезовано нові інгібітори корозії на основі рослинних та тваринних жирів взаємодією з ди- або триетаноламінами, визначено оптимальні умови синтезу. Досліджено інгібуючу здатність синтезованих інгібіторів гравіметричним методом на зразках зі сталі, алюмінію та міді. Одержані результати порівнювали з антикорозійним ефектом відомих інгібіторів корозії. Встановлено, що інгібуючий ефект амідів на основі диетаноламіну і кислот яловичого жиру доволі високий навіть порівняно із відомими інгібіторами корозії.

New corrosion inhibitors from vegitable and animal fats interacted with di- or triethanolamine have been synthesized, the conditions of synthesis have been chosen. the inhibitory ability of synthesized inhibitors have been investigated by gravimetric method using samples of steel, aluminum and copper. The results were compared with anti-corrosion effect of known corrosion inhibitors. The inhibitory effect of amides from diethanolamine and beef fat acids is rather high even in comparison with the known corrosion inhibitors.

1. Topilnytskyy P. Corrosion Protection of Oil Production and Refinery Equipment [Текст] /
P. Topilnytsky // Chemistry and chemical technology. – Vol. 1. – 2007. – No. 1. – P. 45–54. 2. Медве-
дева M. Л. Коррозия и защита атмосферной колонны при повышении агрессивности перераба-
тываемой нефти. / М. Л. Медведева, А. А. Горелик // Защита металлов. – 2002. – Т. 38. – № 5. –
С. 557–560. 3. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Нефтеперераба-
тывающая промышленность: справ. руководство / под ред. А. М. Сухотина и Ю. И. Арчакова. – Л.:
Химия, 1990. – 399 с. 4. Topilnytskyy P. Investigation of reagents with differen tchemic l compositions for
protection of oil primary refining equipment // Petro Topilnytskyy, Victoria Romanchuk / Chemistry&
chemical technology. – Vol. 4, No 3, 2010 – Р. 231–236. 5. Романчук В.В Захисні властивості
азотовмісного інгібітора в різних технологічних середовищах // В. В. Романчук, П. І. Топільницький /
Вісник НУ “ЛП” 2010. – С. 103–108. 6. Пат. 64703 Україна МПК51 С23F 11/10, С10 G 75/00,
С10 G 7/00. Спосіб визначення ступеня захисту інгібіторів корозії для нафтозаводського
обладнання / Романчук В. В., Топільницкий П. І.; заявник та патентовласник Національний
університет “Львівська політехніка”. – 2011 06534; заявл. 24.05.2011, опубл. 10.11.2011, бюл. №21.
7. Романчук В. В. Антикорозійний захист нафтозаводського обладнання нітроген- та
оксигенвмісними інгібіторами: автореф. … канд. техн. наук: 05.17.07 – хімічна технологія палива і
паливно-мастильних матеріалів // В. В. Романчук. – Львів, 2013. – 21 с.