інгібітори корозії

APPLICATION OF POLYCARBOXYLATES AS CORROSION INHIBITORS AND METHODS OF THEIR PREPARATION. REVIEW.

Polycarboxylates are carboxyl-containing monomer-based polymers with carboxyl groups that are not directly bound to the aliphatic polymer chain. They are used as superplasticizers of concrete, demulsifiers for dehydration, anti-corrosion preservatives for steel and inhibitors of salt deposits in oil pipelines.

The purpose of our work was to review the literature data on the use of polycarboxylates as inhibitors of corrosion and saline deposits, as well as methods for the synthesis of monomers for their production.

Production of Corrosion Inhibitors for Oil Refining Equipment Using Natural Components

It is proposed to use plant and animal raw materials to produce corrosion inhibitors of oil refining equipment. The corrosion inhibitors based on vegetable oil and animal fat with di- and triethanolamine have been synthesized, nitrogen-containing corrosion inhibitors have been obtained, their physical and chemical parameters have been determined. By using the gravimetric method the protective effect of the received inhibitors was determined on St20 steel in a two-phase corrosive environment simulating the preliminary preparation conditions of oil at electro-salting and dehydration plants.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.

Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини

Синтезовано нові інгібітори корозії на основі рослинних та тваринних жирів взаємодією з ди- або триетаноламінами, визначено оптимальні умови синтезу. Досліджено інгібуючу здатність синтезованих інгібіторів гравіметричним методом на зразках зі сталі, алюмінію та міді. Одержані результати порівнювали з антикорозійним ефектом відомих інгібіторів корозії. Встановлено, що інгібуючий ефект амідів на основі диетаноламіну і кислот яловичого жиру доволі високий навіть порівняно із відомими інгібіторами корозії.

Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії

The inhibitory action of nitrogen- and oxygen-containing inhibitors has been investigated by impedance spectroscopy using commercial Armco iron in 0,1 M solution of hydrochloric acid with butanol. The mechanism of blocking effect of the studied compounds has been determined. Методом імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості інгібіторів корозії з нітроген- та оксигенгрупами на промисловому варіанті заліза Армко в 0,1 М розчині соляної кислоти з бутанолом. Визначено механізм блокувального ефекту досліджуваних речовин.