каталізатор

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 9. Щебенево-мастиковий асфальтобетон із використанням гудронів, модифікованих формаліном

Робота присвячена абсолютно новому в’яжучому для асфальтбетонних сумішей, зокрема і щебенево-мастикових. У ролі в’яжучого запропоновано використовувати сировину для виробництва бітумів – гудрони, що модифіковані формілюючим агентом (каталізатор та формалін). У роботі доведена перевага використання гудрону, модифікованого формаліном, у порівняні із стандартними окисненими бітумами, на прикладі встановлених фізико-механічних властивостей бітумних в’яжучих та щебенево-мастикового асфальтобетону SMA 15.

STUDY OF THE CATALYTIC ACTIVITY OF Mo2B IN THE REACTION OF β-ETHYL ALLYL-α-ETHYL ACRYLATE WITH tert-BUTYL HYDROPEROXIDE

Kinetic regularities of catalyst activation processes in the reaction of epoxidation of ethylallyl ethyl acrylate with tert-butyl hydroperoxide in the presence of Mo2B were investigated. It is shown that the activation of the catalyst, which takes place at the beginning of the epoxidation process, mainly occurs under the simultaneous action of tert-butyl hydroperoxide and olefin.

Активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування α-етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом

Вивчено закономірності активування каталізатора Мо2В у реакції епоксидування $\alpha$ етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом. Показано, що процес активування каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-Єрофеєва і містить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової фази, активної в реакції епоксидування. Утворення епоксиду відбувається тільки в присутності активованої форми каталізатора. Обчислено ефективні й топохімічні константи процесу.

Рerfluorinated sulfamides in the oxidation process of cyclohexane

Ways of using perfluorinated sulfonamides in various technological processes are considered. The possibility of using aminotoxane as a catalyst in the process of cyclohexane oxidation was studied. Various technological parameters of the use of the binary catalytic system: cobalt naphthenate - aminotoxane in the process of cyclohexane oxidation and their influence on the main indicators of this process were studied.

Дослідження гетерогенно-каталітичного окиснювального дегідрування ізопропілбензолу до α-метилстиролу

Вивчено вплив складу FeBiMoO каталізаторів на їхні властивості в реакції окиснювального дегідрування ізопропілбензолу і встановлено, що оптимальним для забезпечення максимального виходу α метилстиролу є каталізатор з атомним співвідношенням активних компонентів Fe : Bi : Mo = 2 : 1 :2. На підставі вивчення фазового складу обґрунтовано припущення, що поліпшення каталітичних властивостей зумовлено утворенням потрійної сполуки складу Fe2Bi3Mo2O12, що забезпечує оптимальні кислотно-основні властивості каталітичної поверхні.

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.

Взаємодія олеїнової кислоти з етаноламінами

Досліджено закономірності взаємодії олеїнової кислоти з сумішшю етаноламінів за нестаціонарних умов у присутності каталізатора – катіонообмінної смоли КУ-2-8 у Н-формі. Визначено вплив співвідношення реагентів і кількості каталізатора на конверсію кислоти та селективність утворення і вихід продуктів. Показано, що реакції N-ацилування моно- і діетаноламінів олеїновою кислотою відбуваються з вищою інтенсивністю, порівняно з естерифікацією гідроксильних груп етаноламінів.