кисень

Визначення константи швидкості руйнування мікроорганізмів після ультразвукової обробки води та дії різних газів

Представлено характер зміни числа мікроорганізмів (паличкоподібних споровмісних бактерій роду Вacillus cereus) для діапазону 102÷106 КУО в 1 см3 від тривалості одночасної дії ультразвукової (УЗ) кавітації та природи різного газу (вуглекислого газу, кисню, аргону). Зображено графічні залежності величин ефективної константи швидкостей руйнування мікроорганізмів (kd) від початкової їхньої чисельності в одиниці об’єму води при різних режимах її обробки. Розраховані ступені руйнування бактеріальних клітин у процесі водоочищення.

Синергічний ефект ультразвукової кавітації та газу при знезараженні води

Досліджено процеси очищення води від бактерій роду Bacillus в умовах барботування самих газів (аргону, гелію, кисню та вуглекислого газу), кавітації та спільної дії газ/кавітація. Виявлено синергічний ефект за умов одночасної дії газу та кавітації (kd(газ/УЗ) >kd(газ) + kd(УЗ) майже вдвічі) та показано, що kd(газ/УЗ) більше за kd(газ) майже на порядок. Встановлено відносний ряд ефективного руйнування мікробних клітин: Ar/US> О2/US> Не/US> СО2/US.

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК ТЕРМОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КАВІТАЦІЙНОГО СОНОЛІЗУ ВОДИ

Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню.

Корозійно-електрохімічна поведінка низьколегованої сталі у лужному середовищі

Показано, що низьколегована хроммолібденванадієва сталь 12Х1МФ, у порівнянні зі сталлю звичайної якості Ст.3, у концентрованому лужному розчині має більш позитивний стаціонарний потенціал та більш низьку перенапругу виділення водню. Після пропускання 1100 А∙год/м2 кількості електрики, швидкість її анодного розчинення стає нижчою у порівнянні зі сталлю Ст.3, і не збільшується з підвищенням густини струму.

Сумісне окиснення еенасиченого альдегіду та олефіну

Досліджено закономірності сумісного окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну молекулярним киснем та перкислотами і показана иожливість сумісного одержання неасиченої кислоти та оксиду алкану. Встановлено вплив співвідношення реагентів, температури та каталізатора на ступінь конверсії реагентів і селективність утворення ненасиченої кислоти та оксиду алкану при окисненні суміші субстратів киснем. Проведено порівняння результатів окислення суміші ненасиченого альдегіду та олефіну киснем та перкистою.

Оцінка ролі біологічних процесів у традиційних методах знезалізнення та деманганації води

Розглянуто традиційний процес фільтрації підземних вод з підвищеним вмістом
сполук Феруму і Мангану. Наведено методику проведення експерименту. За
результатами досліджень доведено, що за низьких концентрацій окисників домінують
біологічні процеси, а за вищих зростає роль хімічних. Також показано, що використання
як окисників хлорвмісних сполук (які також є дезінфектантами) призводить до заміни
одного процесу іншим (біологічного хімічним), тоді як у разі застосування кисню
ефективність обох процесів поступово зростає зі збільшенням його вмісту.