Оцінка ролі біологічних процесів у традиційних методах знезалізнення та деманганації води

Authors: 

О. В. Кравченко, О. С. Панченко, О. В. Кравченко

Державне підприємство “Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут
міського господарства”, м. Київ,
відділ водопостачання

Розглянуто традиційний процес фільтрації підземних вод з підвищеним вмістом
сполук Феруму і Мангану. Наведено методику проведення експерименту. За
результатами досліджень доведено, що за низьких концентрацій окисників домінують
біологічні процеси, а за вищих зростає роль хімічних. Також показано, що використання
як окисників хлорвмісних сполук (які також є дезінфектантами) призводить до заміни
одного процесу іншим (біологічного хімічним), тоді як у разі застосування кисню
ефективність обох процесів поступово зростає зі збільшенням його вмісту.
In this article the traditional filtration process of groundwater with high content of iron
and manganese compounds is studied. Scheme of laboratory unit for iron removal and
methodology of the experiment are shown. The paper presents evidence that at low
concentrations of oxidants biological processes are dominated, while at higher the role of the
chemical processes increases. Also it is indicated that the use of chlorinated compounds which
also can be disinfectants as oxidants results in the replacement of one process by another
(biological – chemical), whereas, when using oxygen, efficiency of both processes gradually
increases with its contents.

1. Guidelines for Drinking-Water Quality, fourth edition // Geneva: WHO Press, 2011. 2. Dubinina
G. А. Modelling and Optimization of Processes for Removal of Dissolved Heavy Metal Compounds from
Drinking Water by Microbiological Methods / G. А. Dubinina, A. Yu. Sorokina, A. E. Mysyakin,
M. Yu. Grabovich, A. T. Eprintsev, V. Yu. Bukreeva // Water Resources. – 2012. – Vol. 39, Issue 4. –
P. 398–404. doi: 10.1134/s0097807812030037. 3. Barloková D. Removal of Iron and Manganese from
Water Using Filtration by Natural Materials / D. Barloková, J. Ilavský // Polish J. of Environ. Stud. –
2010. – Vol. 19(6). – P. 1117–1122. 4. Chang Li Zhang. The Removal of Manganese from Underground
Water by the Immobilized Manganese-Oxidizing Bacteria / Chang Li Zhang Jing Jing Wang, Qing Mei, &
Hong Yang // Advanced Materials Research. – 2013. – Vol. 668. – P. 317–320. doi:
10.4028/www.scientific.net/AMR.668.317. 5. Granger H. Direct Biofiltration for Manganese Removal from
Surface Water / H. Granger, A. Stoddart, G. Gagnon // J. Environ. Eng. – 2014. – Vol. 140(4). doi:
10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000819. 6. Квартенко А. Н. Роль закрепленной микрофлоры при
очистке подземных вод сложного физико-химического состава / А. Н. Квартенко // Коммунальное
хозяйство городов: научн.-техн. сборник. – 2010. – Вып. 93. – С. 115–120. 7. Тарасевич Ю. И.
Упрощенная модель обезжелезивания и деманганации воде на клиноптилолитовой загрузке
фильтров / Ю. И. Тарасевич, А. Е. Кулишенко, В. Е. Поляков, Р. В. Остапенко, В. Т. Остапенко,
Т. Б. Кравченко // Химия и технология воды. – 2013. – Т. 32, № 5. – С. 98–109. 8. Farkas А. Microbial
activity in drinking water–associated Biofilms / А. Farkas, М. Dragan–Bularda, V. Muntean, D. Ciataras,
S. Tigan // Cent. Eur. J. Biol. – 2013. – Vol. 8, Issue 2. – P. 201–214. doi: 10.2478/s11535-013-0126-0.
9. Кравченко О. В. Роль мікроорганізмів при видаленні із води високих концентрацій заліза на
фільтрах з цеолітовим завантаженням / О. В. Кравченко // Вісник Нац. ун-ту водного госпо-
дарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. – 2015. – № 1 (69). –
С. 58 – 65.