кластер

Глобальні інноваційні кластери: досвід державно-приватного партнерства Канади

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку глобальних інноваційних кластерів Канади на основі моделі державно-приватного партнерства та виявлення їхніх особливостей протягом останніх років. У ході дослідження було сформовано гіпотезу: «у поствоєнний період Україна зможе сформувати нову інноваційну стратегію, яка забезпечить країні глобальноу конкурентоспроможність та інноваційність».

Cluster as an Object of Research in the Institutional Economy and Accounting: Square Plates

A critical analysis of globalization processes in the economy is considered and conducted, with an emphasis on the factors of increasing competition. It is established that due to the development of scientific and technological progress of new approaches to socio- economic development requires the formulation of a new type of institutional environment. It is argued that an important tool for increasing the competitiveness of the economy are the processes of adaptive clustering.

Формування головного кластерного вузла в безпровідних сенсорних мережах

У безпровідних сенсорних мережах для передачі інформації часто використовують метод кластеризації, який є одним з найбільш енергоефективних підходів. Оскільки головний кластерний вузол взаємодіє з іншими вузлами мережі, то для виконання його функцій обирається вузол з високим рівнем залишкової енергії. Запропоновано технологію вибору головного вузла на основі нечіткої логіки, що передбачає використання ряду вхідних параметрів, вплив яких продемонстровано у статті.

Інформаційна система порівняння розкладів зайнятості партнерів

Існують найрізноманітніші підходи до опису, порівняння та конвертування даних, але з часом виникають задачі, які вимагають застосування нових методів. Описано комбінування деяких підходів порівняння кластерів задля гнучкості проектованої системи. Завдяки цьому підходу можна знизити вплив нестачі даних при порівнянні кластерів. Метод застосовують в системі порівняння розкладів зайнятості осіб, де немає постійного потоку даних від користувача та самі дані значно відрізняються.

Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані

Заропононовано алгоритмічний підхід до оцінки оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані. Підхід ґрунтується на розв’язанні двокритеріальної оптимізації за допомогою побудови та оцінювання критеріїв оптимальності у вигляді індексних функцій.

Використання кластерного аналізу для виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів українських Карпат

Наведено теоретичні основи та методичні підходи щодо кластерного аналізу гірських ялинових деревостанів Українських Карпат у групи із врахуванням експозе- ційно-орографічних характеристик місць їх розташування та типів лісорослинних умов. За результатами досліджень комплексного впливу груп типів лісорослинних умов та експозиційно-орографічних характеристик схилів проаналізовано особливості росту та встановлено тенденції й закономірності динаміки основних таксаційних показників гірських ялинників Українських Карпат.

Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5G

Запропоновано алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у майбутніх мережах 4G/5G, що дасть змогу ефективніше використовувати радіоресурс мобільної мережі, зменшити сигнальне навантаження на базову станцію та знизити енергозатрати M2M-пристроїв. Новизна алгоритму полягає у виборі головного вузла M2M на основі діаграми Вороного та методів нечіткої логіки.

Реалізація гібридної архітектури кластерних обчислень

Розглянуто принципи організації гібридної архітектури кластерних обчислень на основі використання обчислювальних можливостей центрального і графічного процесорів, з підтримкою технології GPGPU. Проаналізовано переваги та недоліки такого методу обчислень, а також показано можливості реалізації паралельних програм на основі використання гібридної архітектури кластерних обчислень. На основі запропонованої програмної моделі реалізовано програмний каркас, який можна використати для розроблення прикладних програм.

Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів

Розглянуто концепцію віртуальних вузлів, які є копіями реальних вузлів, кожен з яких здатний виконувати певне завдання і відправляти отримані дані до наступного віртуального вузла. Представлено функції витрат енергії для зчитування, оброблення та передавання інформації. Введено умову обмеження, яка необхідна, коли географічна зона контролюється певною кількістю вузлів, проте не потрібна інформація від усіх вузлів. Запропоновано алгоритм щодо максимізації часу життя безпровідних сенсорних мереж, який дає змогу звести до мінімуму витрати енергії вузлів.

Захист від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються

У статті розглянуто методи побудови захищених від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються. Запропоновано різні архітектури захисту від збоїв у Інтернет середовищі.