корозійні процеси

Investigation of Reagents with Different Chemical Compositions for Protection of Oil Primary Refining Equipment

The article deals with the investigation results of nitrogen-containing compounds solubility in non-polar and polar solvents, as well as low-temperature properties of formed solutions and their anticorrosive properties as corrosion inhibitors in the hydrocarbon-water two-phase system.

Design and Construction of an Innovative Device for Corrosion Testing of Materials in Different Environments

Corrosion is the deterioration of a substance (usually a metal) or its properties because of the reaction with its environment. There are many forms of corrosion, some of which are encountered in everyday life. Direct losses due to corrosion are more than $276 billion dollars annually = 3.1% of Gross Domestic Product only in the United States. If we consider the rest of the world this figure would be many times higher. However, corrosion and its control besides of its importance, is often a neglected element in the practice of engineering.

Дослідження захисних властивостей та спектральний аналіз нітроген- та оксигенвмісних інгібіторів корозії нафтового обладнання

Гравіметричними та потенціометричними методами визначено захисні властивості шести інгібіторів корозії на базі імідазолінів, амідів, амінів та естерів. Досліджено вплив розчинника інгібітора на його захисні властивості. Встановлено залежність захисного ефекту інгібітора від вмісту нітрогену та функціональних груп. Вибрано найбільш ефективні інгібітори і наведено їх ІЧ-спектри.

Порівняльна характеристика корозійної поведінки маловуглецевих сталей 3, 20 та 08КП у водогінній воді

Проведена порівняльна оцінка корозійної стійкості маловуглецевих сталей 3, 20 і 08КП у водогінній воді. Методами масометрії, потенціодинамічних поляризаційних кривих і поляризаційного опору показана подібність корозійної поведінки цих сталей як на свіжезачищеній поверхні, так і після трьох тижнів експозиції. Встановлено розходження результатів вимірювання швидкості корозії методами поляризаційного опору і масометрії та наведено можливі його причини.

Скануючо-електронномікроскопічні характеристики галл-залізних чорнил з різних джерел таніну – застосування для культурної спадщини

З використаням скануючої електронної мікроскопії вивчено реакційну здатність галл-залізного чорнила з різними концентраціями заліза. Показано, що рослинні екстракти із здатним до гідролізу таніном використовують для одержання стійких чорнил, тоді як присутність кристалічних агрегатів пояснює низьку реакційну здатність конденсованих танінів. Запропоновано використовувати такий підхід для досліджень хімічній корозії старовинних документів.

Аналіз стану бакорових вогнетривів після їх служби у скловарній печі

Встановлено ступінь руйнування баделеїто-корундових вогнетривів залежно від зон їх розташування у скловарній печі при виробництві флоат-скла. З використанням петрографічного аналізу вивчено вплив хімічного та мінерального складу, а також температури й газового середовища на корозію бакорової футерівки. За отриманими результатами сформульовано рекомендації щодо підвищення склостійкості печі та подовження термінів її служби.