корозійні процеси

Залежність корозії обладнання установок гасіння коксу від якості біохімічно очищених вод коксохімічного виробництва

Досліджені процеси корозії сталей у біохімічно очищених водах установок гасіння коксу. Проведено гравіметричні дослідження зразків сталей за 373 і 773 K, що дало змогу встановити, що при нагріванні сталей Ст.3 і 12Х1МФ з подальшим охолодженням у воді спостерігається різний характер їх корозійного руйнування. Описано типи корозії, які виникають при контакті вуглецевих і легованих сталей з біохімічно очищеними водами коксохімічних підприємств, що були оброблені гідроксидом натрію.

THEORETICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DEFECTS IN THE COMPRESSED ZONE OF THE REINFORCED CONCRETE ELEMENTS

Due to economic trends in the building industry, the investigation of the residual bearing capacity of reinforced concrete elements has been receiving more and more attention in recent years. Studying the effect of damage on the bearing capacity of reinforced concrete elements is one of the main themes of investigation in this field. Results of 4 reinforced concrete beams’ testing are proposed, one of which was the control one (tested without damages) and three- typically damaged in the compressed zone at different load levels.

ANALYSIS OF THE MOST COMMON DAMAGES IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES: A REVIEW

Reinforced concrete structures are often subjected to various negative environmental influences, reducing their reliability and durability. Main engineering tasks include extension of their life cycle, assessment of durability, reliability and residual service life. This requires reliable assessment of existing damages due to negative environmental impacts. Deterioration of RC structures is complex issue, which should be considered with the account of various factors.

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Комплексний протикорозійний захист насосно-компресорних труб в газовидобуваючих свердловинах

Проведено аналіз ефективності комплексного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає можливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.

Застосування натуральних компонентів для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання

Запропоновано застосування рослинної та тваринної сировини для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання. Проведено синтез інгібіторів корозії на основі олій та тваринного жиру з ди- та триетаноламіном, одержано нітрогенвмісні інгібітори корозії, визначено їх фізико-хімічні показники. Гравіметричним методом визначено ступінь захисту одержаних інгібіторів на сталі Ст20 в двофазному корозійному середовищі, що імітує середовище установок електрознесолення та зневоднення за умов підготовки нафти до перероблення.

Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми

Розроблено рекомендації щодо оцінювання довговічності та якості підземних металевих трубопроводів в умовах втоми. Встановлено особливості раннього виявлення кризових (передаварійних) ситуацій. Розроблено методику розрахунку ризику в смузі проходження траси трубопроводу з урахуванням його технологічної специфіки і впливу місцевих чинників різної природи на можливість розвитку аварії.

Corrosion-mechanical resistance of arc-sprayed coatings made from cored powders

Result of investigations of resistance against corrosion and mechanical resistance of obtained by means of arc-spray metallization (with the use of cored wires) coatings are presented. The cored wires (CWs) enable us to regulate the chemical composition and, consequently, properties of the deposited coating in a wide range.

Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів

It was established that natural and Ca modified zeolite inhibit steel corrosion in the medium of low acid rain. The Ca-containing zeolite inhibit the steel corrosion in the most effective way. The protective effectiveness of the alkyd coatings filled with zeolites can be placed in the following order:  unmodified < with natural zeolite < with Ca-containing zeolite.  Встановлено, що природний та модифікований кальцієм цеоліти інгібують корозію сталі в середовищі слабкокислих дощових опадів. Найефективніше інгібує корозію сталі Ca-вмісний цеоліт.

Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії

The inhibitory action of nitrogen- and oxygen-containing inhibitors has been investigated by impedance spectroscopy using commercial Armco iron in 0,1 M solution of hydrochloric acid with butanol. The mechanism of blocking effect of the studied compounds has been determined. Методом імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості інгібіторів корозії з нітроген- та оксигенгрупами на промисловому варіанті заліза Армко в 0,1 М розчині соляної кислоти з бутанолом. Визначено механізм блокувального ефекту досліджуваних речовин.