корозійні процеси

Сorrosion protection with the help of inhibitors from renewable raw materials. Review

The article provides information about corrosion problems in the oil refining industry and the scale of losses associated with it. The causes of corrosion associated with the presence of sulfur compounds, hydrochloric acid and chlorides, naphthenic acids, etc. in oil are described. A set of methods aimed at reducing the corrosion effect of these components is given. The use of inhibitors is one of the most effective and widespread such methods. The use of corrosion inhibitors from renewable raw materials is becoming more and more popular.

Аналіз моделі розрахунку продуктів поділу в теплоносії першого контуру

Джерелами радіоактивного забруднення теплоносія першого контуру продуктами поділу при роботі блоку на номінальній потужності є дефектні тепловиділяючі елементи з негерметичністю та суттєвими пошкодженнями, поверхневе забруднення зовнішніх поверхонь оболонок ТВЕЛів, поверхневе забруднення конструкційних матеріалів паливних збірок.

Синергічний ефект BaCl2 на інгібування олією Mentha Spicata корозії міді в 1м нітратній кислоті: гравіметричне та раман-спектроскопічне дослідження

За допомогою методів втрати ваги та hаман-спектроскопії досліджено вплив суміші олії Mentha Spicata та суміші BaCl2 й олії Mentha Spicata на корозію міді в 1М HNO3. Дослідження показало, що олія Mentha Spicata ефективніше інгібує мідь у присутності BaCl2 порівнянj з самою олією. Ефективність інгібування збільшувалась із підвищенням концентрації добавок. З використанням самої лише олії Mentha Spicata dslpyfxtyj найвищу ефективність інгібування 56,12 %.

Аналіз впливу забруднень поверхні деталей у результаті можливого контакту свіжого ядерного палива з морською атмосферою на корозію

Проведено збір та аналіз інформації щодо можливого впливу компонентів морської атмосфери у разі забруднення ними поверхні збірок на корозію конструкційних матеріалів деталей тепловиділяючих збірок водо-водяного енергетичного реактора ВВЕР-1000 за їх подальшої експлуатації. Наведено дані статичних і динамічних випробувань сплаву Е-110 при температурах 300–350 °С у воді і штатному теплоносії реакторів, забруднених хлоридами і йодом, а також сплаву Е-110 при спеціальному забрудненні його поверхні хлоридами.

Залежність корозії обладнання установок гасіння коксу від якості біохімічно очищених вод коксохімічного виробництва

Досліджені процеси корозії сталей у біохімічно очищених водах установок гасіння коксу. Проведено гравіметричні дослідження зразків сталей за 373 і 773 K, що дало змогу встановити, що при нагріванні сталей Ст.3 і 12Х1МФ з подальшим охолодженням у воді спостерігається різний характер їх корозійного руйнування. Описано типи корозії, які виникають при контакті вуглецевих і легованих сталей з біохімічно очищеними водами коксохімічних підприємств, що були оброблені гідроксидом натрію.

THEORETICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DEFECTS IN THE COMPRESSED ZONE OF THE REINFORCED CONCRETE ELEMENTS

Due to economic trends in the building industry, the investigation of the residual bearing capacity of reinforced concrete elements has been receiving more and more attention in recent years. Studying the effect of damage on the bearing capacity of reinforced concrete elements is one of the main themes of investigation in this field. Results of 4 reinforced concrete beams’ testing are proposed, one of which was the control one (tested without damages) and three- typically damaged in the compressed zone at different load levels.

ANALYSIS OF THE MOST COMMON DAMAGES IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES: A REVIEW

Reinforced concrete structures are often subjected to various negative environmental influences, reducing their reliability and durability. Main engineering tasks include extension of their life cycle, assessment of durability, reliability and residual service life. This requires reliable assessment of existing damages due to negative environmental impacts. Deterioration of RC structures is complex issue, which should be considered with the account of various factors.

Харчові добавки як чинник корозії низькокарбонової сталі в нейтральному середовищі

Показано, що харчові добавки E451 та E459 інгібують корозію сталі в нейтральному водно-сольовому середовищі, а добавки E316, E631, E621, E631+ E551 та Herbs and spices пришвидшують її в 1,75 рази. За умов мікробної корозії, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями, інгібуючу дію (до 80.9 %) виявлено лише для добавки E459. Інші досліджені добавки пришвидшують мікробну корозію у 2,27 рази. Присутність харчових добавок в корозивному середовищі впливає на чисельність сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці на поверхні сталі.

Комплексний протикорозійний захист насосно-компресорних труб в газовидобуваючих свердловинах

Проведено аналіз ефективності комплексного застосування термодифузійного цинкового покриття на поверхні НКТ та інгібіторів вуглекислотної корозії при видобутку природного газу у свердловинах Луценківського газоконденсатного родовища. Наявний промисловий досвід показує, що комплексний протикорозійний захист дає можливість суттєво збільшити строк експлуатації свердловин, що суттєво підвищує економічні показники і запобігає забрудненню навколишнього середовища.

Застосування натуральних компонентів для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання

Запропоновано застосування рослинної та тваринної сировини для одержання інгібіторів корозії нафтопереробного обладнання. Проведено синтез інгібіторів корозії на основі олій та тваринного жиру з ди- та триетаноламіном, одержано нітрогенвмісні інгібітори корозії, визначено їх фізико-хімічні показники. Гравіметричним методом визначено ступінь захисту одержаних інгібіторів на сталі Ст20 в двофазному корозійному середовищі, що імітує середовище установок електрознесолення та зневоднення за умов підготовки нафти до перероблення.