крохмаль

Вплив різних видів крохмалю на органолептичні, термогравіметричні та рентгенофазові показники їстівних плівок і покриттів

Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших.

Експериментальні та кінетичні дослідження ензиматичного очищення глюкоманнана з amorphophallus oncophyllus з використанням α-амілази

Вивчено процесс очищення глюкоманнана гідролізом крохмалю – основного забруднювача. Встановлено, що гідролізом усувається 88,7 % крохмалю. Одержано найвищий вміст глюкоманнану 73,35 %. Проведено порівняльні дослідження ІЧ-спектрів дослідженого і комерційного глюкоманнана. За допомогою моделі Міхаеліса-Ментена описано кінетику ензиматичного гідролізу.

Зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю

Вивчені закономірності зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю. Експериментально підтверджено вплив гідрофобної поверхні досліджуваних драглів на їх здатність сорбувати тимол із водних розчинів. Встановлено зменшення сорбції тимолу кріотропними драглями порівняно з термотропними. Експериментально підтверджено, що технологічно найбільш перспективним для створення ароматизаторів на основі гідрофобних ароматичних речовин є термотропні драглі желатини з високою гідрофобністю.

Biodegradable Polymers for Food Packing – Factors Influencing their Degradation and Certification Types – a Comprehensive Review

In this paper an overview of novel biodegradable polymers for food packaging is presented. The aim was to present factors influencing polymer degradation and biodegradation in various environments. It was noted that biodegradable polymers are an imperfect alternative for classical polymers and their decomposition strongly depends on degradation environment. It was also shown that there are various approaches in different countries to certification of biodegradable polymer materials, which rather complicates its application than promotes it.

Study on the Application of Starch Derivatives as the Regulators of Potassium Drilling Fluids Filtration

Derivatives of starch, such as graft copolymer of acrylamide onto starch, carbamoylethylated starch, carbamoylethyl-dihydroxypropylated starch, and dihydroxypropylated starch have been tested for their properties as components of drilling fluids used for clay inhibition and for the regulation of their rheology. The influence of modified starch and their blends with tylose as protective agents in the filtration of drilling fluids, as well as replacement of tylose, by modified starch were investigated.

Ультразвукова обробка водної дисперсії крохмалю

Кінетика процесу деструкції крохмальних зерен у водній дисперсії і руйнування макромолекул крохмалю в водних розчинах при акустичної кавітації описується рівнянням першого порядку. Наведена математична модель, яка описує кінетику деструкції зерен та макромолекул крохмалю у воді, а також зміну відносної в'язкості розчину крохмалю при ультразвуковій обробці.

Окси-біорозклад поліетіленових сумішей з крохмалєм, целюлозою та синтетичними додатками

Показана можливість збільшення окси-біорозкладу поліетилену (ПЕ), який слугує матеріалом для пакування та забруднює довкілля після його використання, за допомогою введення в полімер різних додатків. Окси-біодеградація ПЕ здійснюється в 2 етапи: окиснення з наступною біодеградацією мікроорганізмами. Порівняно крохмаль і целюлозу (природні наповнювачі) та синтетичні додатки. Встановлено, що крохмаль і целюлоза не сприяють збільшенню поглинання кисню у порівнянні з синтетичними додатками, але підвищують поглинання води і приводять до утворення більш поруватої поверхні полімеру.

Вплив гідроколоїдів на якість емульсії типу олія-вода для харчових продуктів та напоїв

Удосконалено спосіб приготування емульсій з гідроколоїдами, які є стабілізаторами-емульгаторами, – гуміарабіком та крохмалем – внаслідок введення нових технологічних показників (співвідношення оливної та водної фази, послідовність та параметри введення інгредієнтів у відповідні фази, параметри приготування пре-емульсії та процесу гомогенізації). Досліджено зразки харчових емульсій з використанням різної кількості гуміарабіку або крохмалю, як стабілізатора (при сталій кількості оливної фази) та зразки емульсій зі змінною кількістю оливної фази і постійною кількістю стабілізатора.