крохмаль

Сhemical resistance and stabilization of starch nitrate

It was studied the Processes of ensuring chemical stability (stabilization) of starch nitrate obtained by nitration of starch by two ways: nitric acid and nitric-sulfuric acid mixture. It has been confirmed that, in the first case, starch nitrate has much higher stability due to the absence of low-stable sulfuric acid esters. It is shown that to ensure it in this case, 10 minutes of washing of starch nitrate in  0,19 m3/kg of hot water (95°С) is sufficient.

ТECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STARCH-CONTAINING POLYLACTIDE MATERIALS FOR 3D PRINTING

Polylactide composite materials with organic filler-modifier starch, inorganic filler -calcium carbonate and plasticizer - epoxidized soybean oil for 3D printing have been developed. On the basis of the modular deformation method of calculation the elastic-plastic and deformation properties of the developed modified polylactide materials are determined. The change of modulus of deformation, modulus of elasticity, modulus of high elasticity depending on the composition of the composite is revealed.

FEATURES OF STARCH MODIFICATION FOR THE CREATION OF POLYMER COMPOSITES

The physicochemical regularities of interactions in the starch-glycerol-epoxidized soybean oil system under the influence of ultrasound were investigated. On the basis of rheological curves, the effect of plasticizers on the viscosity of glycerin-starch systems was revealed, depending on the shear rate, time of exposure at temperature, and the nature of starch. On the basis of IR spectroscopic studies, the existence of interactions between the components of the system was confirmed.

Рhysico-chemical interactions in plasticized starch materials

The physicochemical patterns of interactions in the starch-glycerol-epoxidized soybean oil system were studied. On the basis of rheological curves, the effect of plasticizers on the viscosity of glycerin-starch systems was revealed, depending on the shear rate, time of exposure at temperature, and the nature of starch. The effect of epoxidized soybean oil on the viscosity of glycerin-moist starch systems was revealed. On the basis of IR spectroscopic studies and refractive index values, the existence of interactions between the system components was confirmed.

Вплив різних видів крохмалю на органолептичні, термогравіметричні та рентгенофазові показники їстівних плівок і покриттів

Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших.

Експериментальні та кінетичні дослідження ензиматичного очищення глюкоманнана з amorphophallus oncophyllus з використанням α-амілази

Вивчено процесс очищення глюкоманнана гідролізом крохмалю – основного забруднювача. Встановлено, що гідролізом усувається 88,7 % крохмалю. Одержано найвищий вміст глюкоманнану 73,35 %. Проведено порівняльні дослідження ІЧ-спектрів дослідженого і комерційного глюкоманнана. За допомогою моделі Міхаеліса-Ментена описано кінетику ензиматичного гідролізу.

Зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю

Вивчені закономірності зв’язування ароматоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю. Експериментально підтверджено вплив гідрофобної поверхні досліджуваних драглів на їх здатність сорбувати тимол із водних розчинів. Встановлено зменшення сорбції тимолу кріотропними драглями порівняно з термотропними. Експериментально підтверджено, що технологічно найбільш перспективним для створення ароматизаторів на основі гідрофобних ароматичних речовин є термотропні драглі желатини з високою гідрофобністю.

Biodegradable Polymers for Food Packing – Factors Influencing their Degradation and Certification Types – a Comprehensive Review

In this paper an overview of novel biodegradable polymers for food packaging is presented. The aim was to present factors influencing polymer degradation and biodegradation in various environments. It was noted that biodegradable polymers are an imperfect alternative for classical polymers and their decomposition strongly depends on degradation environment. It was also shown that there are various approaches in different countries to certification of biodegradable polymer materials, which rather complicates its application than promotes it.

Study on the Application of Starch Derivatives as the Regulators of Potassium Drilling Fluids Filtration

Derivatives of starch, such as graft copolymer of acrylamide onto starch, carbamoylethylated starch, carbamoylethyl-dihydroxypropylated starch, and dihydroxypropylated starch have been tested for their properties as components of drilling fluids used for clay inhibition and for the regulation of their rheology. The influence of modified starch and their blends with tylose as protective agents in the filtration of drilling fluids, as well as replacement of tylose, by modified starch were investigated.

Ультразвукова обробка водної дисперсії крохмалю

Кінетика процесу деструкції крохмальних зерен у водній дисперсії і руйнування макромолекул крохмалю в водних розчинах при акустичної кавітації описується рівнянням першого порядку. Наведена математична модель, яка описує кінетику деструкції зерен та макромолекул крохмалю у воді, а також зміну відносної в'язкості розчину крохмалю при ультразвуковій обробці.