міжнародний досвід

Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки

Досліджено основні проблеми розвитку економіки України у контексті її ідентифікації як європейської держави, виділено основні зовнішні загрози її фінансової безпеки. Проаналізовано основні загрози фінансовій безпеці України. Оцінено та узагальнено досвід провідних країн європейського простору у напрямі формування та забезпечення економічної безпеки України і на цій основі запропоновано необхідність зміцнення основних її складових у сучасних умовах розвитку суспільства. Охарактеризовано особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств у розвинених країнах.

Надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією

Досліджено загальні засади правового регулювання надання адмі¬ністративних послуг в Україні. Розглянуто поняття та види адміністративних послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти та наукові публікації, відображені у періодичних виданнях, засобах масової інформації та мережі Інтернет, які висвітлюють окремі питання надання адміністративних послуг Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією. Розглянуто функціонування сервісних центрів МВС України.

Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії

Проаналізовано зарубіжний досвід реформування юридичної освіти та визначено перспективи його реалізації в Україні. З’ясовано, що застосування міжнародного досвіду до навчального процесу стає особливо актуальним з розвитком постмодерну, коли суспільство переходить до нової історичної форми синтезу з державою. Розглянувши певні аспекти зарубіжного досвіду юридичної освіти, доведено, що це сприятиме активнішому запровадженню у вітчизняну юридичну практику цих розробок.