Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки

Authors: 

В. М. Андрієнко, І. П. Мігус, Я. С. Коваль

Досліджено основні проблеми розвитку економіки України у контексті її ідентифікації як європейської держави, виділено основні зовнішні загрози її фінансової безпеки. Проаналізовано основні загрози фінансовій безпеці України. Оцінено та узагальнено досвід провідних країн європейського простору у напрямі формування та забезпечення економічної безпеки України і на цій основі запропоновано необхідність зміцнення основних її складових у сучасних умовах розвитку суспільства. Охарактеризовано особливості забезпечення фінансової безпеки підприємств у розвинених країнах. Виділено основні завдання, які постають перед службами безпеки підприємств. Подано рекомендації з удосконалення системи забезпечення фінансової безпеки.

 1. Якубович З. В. Недоліки методики оцінювання рівня фінансової безпеки підприємств та шляхи їх усунення // Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 704. С. 71–76.
 2. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації // Фінанси України. Вип. 11. С. 10–30.
 3. Підхомний О. М., Яструбецька Л. С. Індикатори оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання // Економічні науки : зб. наук. пр. / Луцький державний технічний університет. Вип. 4 (16). Ч. 2. Луцьк, 2007. С. 73–76. (Серія «Облік і фінанси»).
 4. Маргасова В. Г. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки регіону // Науковий вісник ЧДІЕУ. 2011. № 1. (9). С. 53–61. (Серія «Регіональна економіка»).
 5. Чехович Г. Т. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки країн та регіонів // Ефективна економіка. 2013. 5 черв. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2437.
 6. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні... С. 10–30.
 7. Сунцова О. О. Особливості реформування комунального сектору в умовах української моделі самоврядування // Актуальні проблеми економіки. 2004. № 6. С. 12–17.
 8. Пілько А. Д. Еволюція та перспективні напрями розвитку безпекознавства // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [кол. моногр. : у 2 т. Т. 1]. Дніпропетровськ : «ФОП Дроб’язко С. І.», 2014. С. 166–177.
 9. Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : [монографія]. К., 1997. 143 с.
 10. Буковинський С. А. Фінансова криза в Україні... С. 10–30.
 11. Фабін І. Я. Теоретичні підходи до визначення сутності та оцінювання економічної безпеки держави // Науковий вісник. Львів, 2010. Вип. 20.8. С. 255–260.
 12. Барановський О. І. Фінансова безпека : [монографія]. К. : Фенікс, 1999. 338 с.
 13. Губенко І. В. Особливості формування системи показників фінансової безпеки національної економіки // Науковий вісник УДІЕУ. 2011. № 4(12). С. 55–60.
 14. Кириченко О. А., Кудря І. В. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи // Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 10. С. 22–26.
 15. Запоточний І. В., Захарченко В. І. Державне регулювання регіональної економіки / [за заг. ред. д. е. н., проф. В. І. Захарченка]. Х. ; Львів ; Одеса : ТОВ «Одісей», 2003. 592 с.