Кодифікація національного трудового законодавства в контексті європейської інтеграції

Ulyana Beck. Codification of national labor legislation in the context of European integration.

Автори:
1
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У статті визначено зміст принципів, завдань та особливостей  кодифікації  національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів в контексті європейської інтеграції. З’ясовано, що основні принципи європейської соціальної моделі та напрями соціальної політики закріплені в основних документах Ради Європи: Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейській соціальній хартії (переглянутій), а також у документах Європейського Союзу: Договорі про Європейський Союз, Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників, Хартії основних прав ЄС, директивах, регламентах ЄС.

Об’єктивовано, що питання врахування міжнародного досвіду щодо кодифікації трудового законодавства передбачає: 1) врахування міжнародного досвіду правового регулювання у частині положень, що регламентують антидискримінаційну політику щодо розширення переліку дискримінаційних дій та факторів; 2) закріплення у Статуті МОП повноваження Комітету експертів, включаючи функцію тлумачення міжнародних норм про працю, зобов’язувати держави-учасниці змінювати національне законодавство; 3) посилення інформаційної взаємодії, зменшення кількості законодавчих актів, посилення відповідальності у сфері охорони праці; 4) створення центру з трудової міграції та розширення прав трудових мігрантів в Україні, зокрема у частині їх соціального забезпечення; 5) механізми підвищення мінімальної заробітної плати повинні корелюватися із зміною «споживчого кошика».

Доведено, що правові засади кодифікації трудового законодавства України не можуть конструюватися без врахування і всебічного охоплення міжнародно-правових норм, що регулюють питання трудової міграції, дискримінації, безпеки і гігієни праці, інформування працівників, оплати їх праці. Ці питання, поряд із встановленням та гарантуванням основоположних трудових прав, повинні стати ключовим напрямом державної соціальної політики.

.

1. Baraniuk Yu. R. (2018) Yevropeiskyi dosvid instytutsionalizatsii derzhavnoho finansovoho kontroliu.[European experience of institutionalization of state financial control]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky. Vol. 29(2). P. 78–82. [in Ukrainian].

2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. [Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (Accessed: 17.05.2023). [in Ukrainian].

3. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta). [European Social Charter (revised)]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#Text (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

4. Khartiia Spivtovarystva pro osnovni sotsialni prava pratsivnykiv. [Community Charter on Basic Social Rights of Workers]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_044#Text (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

5.  Khartiia Yevropeiskoho Soiuzu pro osnovopolozhni prava.[The Charter of the European Union on Fundamental Rights]. URL: https://ccl.org.ua/posts/2021/11/hartiya-osnovnyh-prav-yevropejskogo-soy... (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

6. Dyrektyva № 91/533/IeES vid 14.10.1991 r. [Directive No. 91/533/EEC dated 14.10.1991]. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/enhancing-labadmin-ukra... (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

7. Venediktov S. V. (2011). Teoretyko-pravovi zasady suchasnoi kontseptsii trudovoho pravovidnoshennia v Ukraini:[Theoretical and legal foundations of the modern concept of labor relations in Ukraine]. monohrafiia. Kharkiv: KhNU imeni V.N. KarazinaPubl. 224 p. [in Ukrainian].

8. Dyrektyva 75/117/IeES «Pro zblyzhennia zakonodavstva derzhav-chleniv shchodo zastosuvannia pryntsypu rivnoi oplaty pratsi zhinok i cholovikiv». [Directive 75/117/EEC «On approximation of the legislation of the member states regarding the application of the principle of equal pay for women and men»]. URL: http://www.recpc.kpi.ua/images/news/Uvarova_2015.pdf (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

9. Dyrektyva YeS vid 12.06.1989 № 89/391 «Pro zakhody z pokrashchennia tekhniky bezpeky ta vyrobnychoi sanitarii». [EU Directive dated 12.06.1989 No. 89/391 «On measures to improve safety and industrial sanitation»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23#Text (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

10. Konventsiia pro rivne vynahorodzhennia cholovikiv i zhinok za pratsiu rivnoi tsinnosti. No. 100. [Convention on Equal Remuneration of Men and Women for Work of Equal Value. No. 100.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_002#Text (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].

11. Konventsiia pro dyskryminatsiiu v haluzi pratsi ta zaniat. No. 111. [Convention on Discrimination in the Field of Work and Occupation. No. 111]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_161#Text (Accessed: 17.05.2023) [in Ukrainian].