наночастинка

Закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону та використання їх в остеопластичних композитах

Досліджено закономірності одержання наночастинок срібла в присутності полівінілпіролідону, який був одночасно відновником та стабілізатором дисперсії наночастинок. Встановлено вплив таких факторів як температура, кількість полівінілпіролідону, концентрація та природа солей арґентуму на форму та розміри наночастинок. Запропоновано хімізм реакції взаємодії солей арґентуму з полівінілпіролідоном з утворенням у структурі макромолекул вінілсукцинімідних ланок, що підверджено результатами ІЧ спектроскопічних досліджень.

Синтез і характеристика змішаних лігандних комплексів цирконію (IV) з сульфур-, нітроген- та оксиген-донор лігандами

Досліджено новий спосіб синтезу наномірних змішаних лігандних комплексів Zr(IV) за реакцією хлориду цирконію(IV) з 3(2'-гідроксифеніл)-5-(4-заміщеним феніл) піразолінами та солями дитіофосфату амонію, який після оброблення H2S діє як прекурсор для ZrS2. За допомогою рентгено-дифракційного аналізу досліджено кристалічну/аморфну природу синтезованих комплексів. Визначено, що всі комплекси є аморфними твердими речовинами.

The transition nanoreactor-nanoparticle in epoxy polymers curing process,

It has been shown that for curing reaction in fractal space the reaction rate constant reduction is typical. Another typical feature of this reaction is the formation of a large number of microgels with smaller molecular weight in comparison with reaction in Euclidean space at the same conversion degree. The dimensional border between nanoreactor and nanoparticle for the curing reaction under consideration has been obtained.

Structural Investigations of Titanium(IV) Oxide Powder Doped with Sulphur

Structural features of titanium(IV) oxide powder doped with sulphur (S-TiO2) have been determined. Using scanned electronic microscopy, X-ray phase and diffraction analyses the oxide morphology has been studied. Surface composition of S-TiO2 nanoparticles has been examined by X-ray photoelectron and IR-spectroscopy.

Експериментальна і теоретична оцінка товщини міжфазного шару в еластомерних композитах

Експериментально визначені товщина міжфазного шару та його пружність для полімерних нанокомпозитів з порошковим наповнювачем. Встановлено, що модуль пружності міжфазного шару в 5 разів перевищує відповідну величину матриці блочного полімеру. Показано, що теоретичні розрахунки товщини міжфазного шару в межах фрактальної моделі добре узгоджуються з експериментальними даними.