напружено-деформований стан

ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО ШНЕКОВОГО ПРЕСУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННОЇ ОЛІЇ

Постановка проблеми. За останні десятиліття значно зросло виробництво олійних культур і продуктів їх переробки. Рослинні олії виробляють в основному пресуванням масловмісної сировини на шнекових пресах. Під час роботи преса необхідно адаптувати режими його роботи до насіння окремих культур із забезпеченням можливості коригування певних параметрів роботи, які задані технологічно. призначення.

Research and simulation of the machining process of difficult-to-cut materials

Heat-resistant and high-alloy steels and alloys are difficult materials to machine. Optimizing the cutting parameters for such materials is a complex and multi-factorial technological process planning task. The paper describes the method of analysis of loading, thermodynamic and stress-strain state of a workpiece while cutting of typical representative of hard-to-cut materials (chromium-nickel alloy IN718) using finite element simulation. Influence of feed rate on cutting force and temperature in the zone of chip formation is given.

Determination of Stresses and Ultimate Loads for Composite Plates with Elastic Inclusions

In the article, the algorithm for determination of stresses in anisotropic plates with elastic inclusions of another anisotropic material was developed on the basis of complex singular integral equations. The solving of integral equations has been carried out numerically using the method of mechanical quadratures. The strength analysis (calculation of strength) of composite plates with inclusions has been performed using the Hoffman criterion.

Вивчення полів напружень Чаткальської гірської зони західного Тянь-Шаню

Висвітлено результати вивчення напружено-деформованого стану земної кори в Чаткальській гірській зоні західного Тянь-Шаню. У першому наближенні оцінено основні та палеонапруження для окремих ділянок регіону. Для аналізу напружень використано методи математичного моделювання, тектонофізичний метод реконструкції полів напружень і метод відновлення напружень за механізмами землетрусів.

Механоелектричні перетворення в гірських породах Таштагольського залізорудного родовища

В результаті лабораторних досліджень при одноосному стиску зразків гірських порід Таштагольського залізорудного родовища встановлено, що етапи зміни напружено-деформованого стану гірських порід упевнено виявляються за характеристиками електромагнітної емісії. Виникаючий в процесі деформації гірських порід струм поляризації корелює зі змінами характеристик механо-електричних перетворень.

Оцінка та прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві шляхом математичного моделювання

Розроблено метод оцінки і прогнозування пластових і порових тисків під час буріння свердловин на нафту і газ з використанням методу скінчених елементів. На основі моделювання напружено-деформованого стану побудованої за натурними даними моделі гірського масиву показано якісне узгодження експериментальних результатів з теоретичними розрахунками; проведено визначення, оцінку і прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві.

Використання методу коерцитиметрії для ідентифікації напружено-деформованих станів корпусу судна

У статті розглядається можливість застосування методу коерцитиметрії для ідентифікації напружено-деформованих станів корпусу судна, який би ураховував невизначеність відносно миттєвого стану корпуса, вплив випадкових факторів, утому і старіння матеріалу суднових конструкцій. Проведено аналіз залежності коерцитивної сили і діючих напружень при статичному розтяганні плоских зразків конструкційних сталей, які найбільш поширені при будуванні корпусів суден. Наведені результати вимірювання коерцитивної сили матеріалу суднових конструкцій під час експлуатації судна.

Моделювання напружено-деформованого стану основ інженерних конструкцій для оцінки сейсмічного впливу

Мета. Метою проведеної роботи була оцінка зміни передаточної характеристики сейсмічного середовища за додаткового навантаження на нього масивних інженерних конструкцій. Такий аналіз дасть змогу точніше оцінити характеристики осадових товщ під час досліджень передаточних характеристик середовища під інженерними спорудами вже на етапі проектування самих конструкцій. Методика. Частотну характеристику середовища отримано розв’язанням прямої динамічної задачі сейсміки.

Результати геодезичного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000

На конкретному прикладі за результатами геодезичного контролю геометричних параметрів ЗОРВ оцінено вплив робіт по натягу арматурних пучківна напружено-деформований стан, яке підтвердило ефективність геодезичних робіт в загальному комплексі заходів щодо забезпечення експлуатаційної надійності ЗОРВ АЕС з ВВЕР-1000.

Оцінювання деформацій земної поверхні з позицій теорії квазіконформних відображень

Вирішено завдання оцінювання горизонтальних деформацій  земної поверхні за геодезичними даними на основі теорії квазіконформних відображень поверхонь.