Оцінка та прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві шляхом математичного моделювання

1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;(Науково-дослідний інститут ,,Науканафтогаз" Інститут геофізики НАН України)
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів

Розроблено метод оцінки і прогнозування пластових і порових тисків під час буріння свердловин на нафту і газ з використанням методу скінчених елементів. На основі моделювання напружено-деформованого стану побудованої за натурними даними моделі гірського масиву показано якісне узгодження експериментальних результатів з теоретичними розрахунками; проведено визначення, оцінку і прогнозування пластових і порових тисків у гірському масиві.

 1. Аникиев К.А. Прогноз сверхвысоких пластовых давлений и совершенствование глубокого бурения на нефть и газ. – Л.: Недра, 1971. – 168 с.
 2. Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. – М.: Стройиз-дат, 1982. – 448 с.
 3. Вербицький Т.З., Стародуб Ю.П., Брич Т.Б. Вивчення розподілу напружень, деформацій і переміщень в масиві гірських порід з циліндричними неоднорідностями // Геофіз. журн. – 1988. – №6. – С. 36–43.
 4. Добрынин В.М., Серебряков В.А. Геолого-гео-физические методы прогнозирования ано-мальных пластовых давлений. – М.: Недра, 1989. – 284 с.
 5. Еременко С.Ю. Методы конечных элементов в механике деформируемых тел. – Харьков: Изд. “Основа” при Харьковском гос. унив., 1991. – 272 с.
 6. Карпенко В.М., Стародуб Ю.П., Стасенко В.М., Гладун В.В. Комплексний енергоінформа-ційний метод аналізу хвильового поля в розв’язанні задачі пошуку та розвідки вуглеводневих покладів // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія геологічна. – 2007. – Вип. 21. – С. 78–92.
 7. Муше Ж.П., Митчелл А. Аномальные пластовые давления в процессе бурения: Происхож-дение – прогнозирование – выявление – оценка: Техн. Руководство: Пер. с англ. – М.: Недра, 1991. – 287 с.
 8. Опыт прогнозирования начальных пластовых давлений при бурении скважин на газо-конденсатных месторождениях // Обз. Информ. ВНИИЭгазпрома, серия: Бурение газовых и газоконденсатных скважин. – Москва. – 1987. – Вып. 8.
 9. Стародуб Ю., Шеремета П., Кендзера О., Брич Т., Середжук С., Стародуб Г. Моде-лювання хвильового поля в сейсмічних роз-різах Карпатського орогену з метою поглиб-лення вивчення нафтогазоносних структур // Матеріали 8-ої Міжнародної науково-прак-тичної конференції “Нафта і газ України – 2004”, Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 року. – Сімферополь. – 2004. – Том 1. – С. 359–361.
 10. Шайдуров В.В. Многосеточные методы конеч-ных элементов. – М.: Наука, 1989. – 288 с
 11. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The finite element method. Fifth edition. V. 1-3. Oxford, 2000