нечітка логіка

Методи семантичного аналізу при анотованому узагальненні текстових документів

Розглянуто використання семантичного аналізу при узагальненні текстових документів. Проаналізовано найпоширеніші методи узагальнення текстових документів та оцінювання якості результатів оцінювання. Наведено особливості вдосконаленого методу анотаційного узагальнення текстових документів, який використовує принципи прихованого семантичного аналізу та елементи нечіткої логіки для виявлення семантично важливих речень.

Формування головного кластерного вузла в безпровідних сенсорних мережах

У безпровідних сенсорних мережах для передачі інформації часто використовують метод кластеризації, який є одним з найбільш енергоефективних підходів. Оскільки головний кластерний вузол взаємодіє з іншими вузлами мережі, то для виконання його функцій обирається вузол з високим рівнем залишкової енергії. Запропоновано технологію вибору головного вузла на основі нечіткої логіки, що передбачає використання ряду вхідних параметрів, вплив яких продемонстровано у статті.

Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу

Однією із ключових проблем реалізації замкнених систем керування є вимірювання усіх станів динамічної системи, яка перебуває у складних навколишніх умовах, де застосування певних видів датчиків є технічно неможливим чи економічно необґрунто- ваним. Також, у електромеханічних системах існує низка величин, які неможливо безпосередньо виміряти фізичними датчиками. У таких випадках для  обчислення невідомих координат вектора стану динамічної системи використовують математичні алгоритми – спостерігачі та естиматори.

Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою

Досліджується проблема оптимального прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою марківських методів навчання з нечіткою логікою. Описано структуру та функції системи прийняття рішень на основі продукційних правил нечіткої логіки. Специфіковано етапи перетворення нечітких даних під час логічного виведення рішень. Наведено та проаналізовано результати комп’ютерного моделювання нечіткого прийняття рішень у клітинному просторі.

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин, зокрема маститу і стану статевої охоти, на основі апарату нечіткої логіки. Розглянуто організацію знань, алгоритм роботи та структуру системи. Доведено адекватність діагностики.
 

Нейронечіткий генетичний алгоритм оптимізації планів відновлювальної терапії

Запропоновано метод оптимізації планів відновлювальної терапії з використанням генетичного алгоритму. Для оцінки альтернатив, сформованих в ході оптимізаційного процесу, використано алгоритм нечіткої логіки з нейромережевою дефазифікацією – T-Controller. Розроблений метод апробовано на вибірках, побудованих на основі реальних планів відновлювальної терапії.

Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC

Запропоновано алгоритм, який використовує розгортання функції якості для перетворення вимоги замовника на характеристики властивостей виробів, їх матеріалів, вимоги виробничих процесів, нормативних документів тощо. Алгоритм використовує також нечітку логіку для підвищення точності оцінювання вимог, оскільки забезпечує математичні операції із лінгвістичними змінними. Запропонована практична реалізація алгоритму на прикладі напірної поліетиленової труби для підземних газогонів.

Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчислень

Розроблено інтелектуальний алгоритм вертикального хендовера в гетерогенних мобільних мережах з використанням нечіткої логіки для обробки параметрів і прийняття рішення про міжсистемне перемикання на основі хмарних обчислень. Такий алгоритм дасть змогу ефективно використовувати ресурси операторів і надавати послуги з кращою якістю (з більшою пропускною здатністю і покриттям мережі).

Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5G

Запропоновано алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у майбутніх мережах 4G/5G, що дасть змогу ефективніше використовувати радіоресурс мобільної мережі, зменшити сигнальне навантаження на базову станцію та знизити енергозатрати M2M-пристроїв. Новизна алгоритму полягає у виборі головного вузла M2M на основі діаграми Вороного та методів нечіткої логіки.

Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. У статті описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик.