обробка сигналів

Прогнозуюче технічне обслуговування –важлива сфера застосування комп’ютерних систем

Прогнозуюче технічне обслуговування – це програма догляду за обладнанням, яка широко застосовується на практиці, та потребує значної підтримки автоматизованих комп’ютерних систем. У програмі використовуються специфічні підходи, які повинні бути ґрунтовно інтерпретовані при розробці комп’ютерних рішень. Незважаючи на той факт, що програмні рішення були представленні майже відразу після виникнення концепції прогнозованого технічного обслуговування, ця сфера все ще заоишається актуальною для застосування автоматизованих комп’ютерних систем.

АПАРАТНО-ПРОГРАМНА ВБУДОВАНА СИСТЕМА ЧАСТОТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ СИГНАЛУ НА ОСНОВІ ГІРАТОРА

Робота присвячена проблематиці частотно-селективного сигнального перетворення в мікроелектронних сенсорних пристроях. Показано, що сигнальний тракт таких пристроїв, зокрема, сенсорних вузлів в концепції Інтернету речей, повинен задовольняти вимогам вбудованих систем з використанням змішаного аналого-цифрового інтерфейсу. Проведено аналіз сигнального перетворення фотовольтоїдних сенсорів, зокрема, проблеми значного паразитного впливу стороннього неінформативного оптичного випромінювання та електромагнітних завад.

Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів

Досліджено можливість створення недорогих та широкодоступних пристроїв для опрацювання сигналів у режимі реального часу для вирішення наукових та технічних завдань на основі мікроконтролера, які є альтернативою використання спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів. Показано, що розрядність, тактова частота, швидкість виконання інструкцій є основними параметрами, які необхідні для реалізації алгоритмів цифрового опрацювання сигналів на основі мікроконтролера.

Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута

Проаналізовано точність методу визначення фази з індукційного давача кута повороту залежно від розрядності вхідних цифрових даних, які отримані з давача за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Метод визначення фази ґрунтується на відомому методі з використанням функцій арктангенса і арккотангенса, для яких знайдено максимальні та усереднені похибки залежно від розрядності вхідних цифрових даних.

Internet Information Retrieval, Parallel Sorting, and Rank-Order Filtering Based on Dynamical Neural Circuits of Maximal Value Signal Identification Among Discrete-Time Signals

Запропоновано проект математичних моделей і відповідних функціональних блок- схем нейронних мереж видобування інформації з Інтернет, паралельного сортування і фільтрування рангу, призначених для обробки дискретизованих сигналів. Мережі конструюються на основі динамічних нейронних схем типу ”K-winners-take-all” (KWTAсхем), призначених для обробки дискретизованих сигналів, які здатні ідентифікувати К найбільших серед N вхідних сигналів, де 1£ < K N – позитивне ціле число. Окреслено перспективу реалізації мереж у сучасному цифровому апаратному забезпеченні і їх можливі застосування.

Стан та перспективи розвитку комп’ютеризованих систем контролю топології поверхні

У статті описано комп’ютеризовану систему контролю топології об’єкту на базі інтерферометра білого світла. Подано основні теоретичні відомості оптичної інтерферометрії та наведено математичну модель інтерферограми. Проведено огляд та порівняльний аналіз методів реконструкції топології поверхні із інтерферограми білого світла, визначено їх основні переваги та недоліки, а також сформульовано завдання щодо розвитку комп’ютеризованих систем.