окиснення

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОМОГЕННО-КАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ОКИСНЕННЯ АЛКІЛ АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЄДНАННЯ БІНАРНИХ КАТАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБРОБЛЕННЯ

Досліджено вплив сумісного застосування каталітичних систем на основі
промислових каталізаторів окиснення та поверхнево-активних речовин різної природи
(йонно- та нейонногенних) і ультразвукового оброблення реакційної суміші на процес
рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук. Одержані результати дають змогу
стверджувати, що сумісне застосування каталітичних систем та ультразвукового
оброблення впливає на окиснення етилбензолу. Створені каталітичні системи не лише
збільшують продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й

АКТИВАЦІЯ КАТАЛІЗАТОРА Мо2В У РЕАКЦІЇ ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 ТРЕТ-БУТИЛГІДРОПЕРОКСИДОМ

Вивчено закономірності активації каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1
трет-бутилгідропероксидом. Вивчено залежності початкової швидкості витрати
гідропероксиду від початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості
каталізатора у реакційній суміші у присутності неактивованої форми каталізатора Мо2В.
Показано, що процес активації каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-
Єрофеєва і становить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової активної

Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону

Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону, встановлено зміну концентрації бензолу в часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів.

Сумісне окиснення еенасиченого альдегіду та олефіну

Досліджено закономірності сумісного окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну молекулярним киснем та перкислотами і показана иожливість сумісного одержання неасиченої кислоти та оксиду алкану. Встановлено вплив співвідношення реагентів, температури та каталізатора на ступінь конверсії реагентів і селективність утворення ненасиченої кислоти та оксиду алкану при окисненні суміші субстратів киснем. Проведено порівняння результатів окислення суміші ненасиченого альдегіду та олефіну киснем та перкистою.

Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]

Вивчено вплив концентрацій октену-1, гомогенного ініціатора (гідропероксиду трет-бутилу) та біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] на перебіг початкових стадій реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано наявність каталітичної та некаталітичної складової у процесі окиснення. Встановлено, що порядок реакції за гідропероксидом і октеном дорівнює oдиниці, тоді як за каталізатором – є менший від одиниці. Розрахована ефективна константа швидкості.

Використання кислих гудронів у виробництві нафтових бітумів

The actual problem of acid sludge utilization which is the wasted products of oil-refining industry is examined. The neutralization method of acid sludge in order to neutralize sulfonic acids and excess of sulphuric acid is studied. The results of the oxidation process study of neutralized acid sludge and its joint oxidation with oil tar are given. The possibility of acid sludge application for the bitumen production is established.  Розглянуто актуальну проблему утилізації кислих гудронів, які є відходами нафтопереробної промисловості.

Використання олефінів фракції с4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бута

The joint process of isobutylene oxidation and butene-1 oxidative dehydration is studied on the basis of Fe-Te-Mo-Ox catalyst in the impulse flown plant. The optimal process conditions of products yield (methacrolein, butadiene-1,3) are determined. It is shown that the selectivity by butadiene-1,3 increases with the contact time rising at 633 K and the selectivity by methacrolein at 693 K is maximal at contact time of 0.6 s. The maximal total yield of the target reaction products (68.7 %) is obtained at 693 K and contact time of 3.6 s.

Багатоатомні спирти у процесі окиснення циклогексану

Quantitative and qualitative influence of the binary catalytic systems containing [cobalt naphthenate – polyhydric alcohol] on liquid-phase homogeneous catalytic oxidation of cyclohexane was considered. Розглянуто кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем складу [нафтенат кобальту – багатоатомний спирт] на рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану. 

Використання амінокислот в процесі окиснення циклогексану

The basic regularities of influence of amino acid glycine in the homogeneous liquid-phase catalytic cyclohexane oxidation was researched. 
Досліджено  основні  закономірності  впливу  амінокислоти  гліцин  на  рідиннофазне гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану.

Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(Co)2Cl]2

The influence of immobilized and homogeneous Rh-contained complex, [Rh(CO)2Cl]2, on the oxidation reaction of 1-octene by molecular oxygen on the initial stages of process was investigated. It was established that the immobilized as well as homogeneous rhodium complex activate the oxidation reaction in the presence of radical processes initiator – hydroperoxide tert-butyl. It was shown that the usage of the immobilized catalyst allows to reach higher process parameters at lower amount of the applied rhodium complex.