Використання олефінів фракції с4 термокаталітичних процесів нафтопереробки для одержання метакролеїну і бута

Authors: 

Гуменецький В.В., Шищак О.В., Жизневський В.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки нафти та газу 

The joint process of isobutylene oxidation and butene-1 oxidative dehydration is studied on the basis of Fe-Te-Mo-Ox catalyst in the impulse flown plant. The optimal process conditions of products yield (methacrolein, butadiene-1,3) are determined. It is shown that the selectivity by butadiene-1,3 increases with the contact time rising at 633 K and the selectivity by methacrolein at 693 K is maximal at contact time of 0.6 s. The maximal total yield of the target reaction products (68.7 %) is obtained at 693 K and contact time of 3.6 s. В імпульсній проточній установці досліджено процес сумісного окиснення ізобутилену та окислювального дегідрування бутену-1 на оксидному Fe-Te-Mo-Ox каталізаторі. Встановлено оптимальні за виходом продуктів (метакролеїн, бутадієн-1,3) умови процесу. Показано, що селективність за бутадієном-1,3 зростає із збільшенням тривалості контакту при температурі 633 К, а селективність за метакролеїном при 693 К має максимум за tк=0,6 с.  Максимальний сумарний вихід цільових продуктів реакції (68,7 %) одержано за температури 693 К і часу контакту 3,6 с. 

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Химия. – 1988. – 592 с. 2. Жизневский В.М., Ключкивский А.И., Толопко Д.К., Федевич Е.В. Окисление изобутилена до метакролеина. ЖПХ. – 1966. – № 11. – С. 2540–48. 3. Бурогохайн Дебен. Окислительное дегидрирование бутена-1 в бутадиен-1,3: автореф. дис… канд. хим. наук. – Львів: ЛПІ. – 1989. – 17 с. 4. Проблемы теории и практики исследований в области катализа / Под ред. Ройтера В.А. – Киев: Наукова Думка, 1973. – 361 с. 5. Бажан Л.В., Жизневський В.М., Гуменецький В.В., Майкова С.В. Сумісне окиснення і окислювальний амоноліз олефінів фракції С4 на Mo12-Sb-Te- Ох каталізаторі, промотованому оксидом заліза. Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – № 388. – 2000. – С. 165–168.