поліакриламід

ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

Структуровані полімерні плівки на основі полівінілового спирту та поліакриламіду отримані за допомогою радикального структурування, ініційованого пероксидовмісними реакційноздатними кополімерами. Досліджено вплив температури, природи і концентрації зшивальних агентів на величину гель-фракції та властивості отриманих плівок. Отримані структуровані нанокомпозитні плівки характеризуються покращеними фізико-механічними властивостями, що залежать від вмісту пероксидвмісного кополімеру та присутності додаткового зшиваючого агента.

ОЧИЩЕННЯ АКРИЛАМІДУ ВІД ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОЯКІСНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛАМІДУ

Поліакриламід та коолігомери на його основі широко застосовуються  як флокулюючі агенти  для  розділення  промислових  суспензій.  Утворення  полімерів  залежить  від  вмісту різного  роду  домішок,  які  знаходяться  в  мономері.  У  статті  відображено  наукові  та практичні  відомості  про  одержання  акриламіду  сірчанокислотним  методом  гідратації нітрилу  акрилової  кислоти   у  вигляді  водного  розчину  різних  концентрацій  та  більш сучасним гетерогеннокаталітичним методом  гідратації  акрилонітрилу  з  використанням  як каталізаторів металів зі змінною валентністю.

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ДИСПЕРСІЙ ПОЛІАКРИЛАМІДНИХ ГІДРОГЕЛІВ, НАПОВНЕНИХ МАГНЕТИТОМ

Магнітні гідрогелі утворюють клас м'яких матеріалів з керованими властивостями, які привертають велику увагу завдяки їх застосуванню в біомедичній інженерії, включаючи інженерію тканин, доставку і вивільнення лікарських засобів, іммобілізацію ферментів і терапію раку.

ВИПРОБУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАКРИЛАМІДУ ДЛЯ ФЛОКУЛЯЦІЇ ВІДХОДІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ АНАЛОГАМИ

Більшість промислових технологічних процесів пов’язані з  розділенням рідкої і твердої фази. Інтенсифікувати ці процеси у багатьох випадках можливо укрупненням частинок в агрегати  під дією коагулюючих і флокулюючих агентів.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОКСИДОВАНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ

Сьогодні у світі проводяться поглиблені дослідження з синтезу і вивчення властивостей гідрогелевих матеріалів через перспективність їх застосування в багатьох галузях, зокрема у фармацевтиці, електронних приладах та техніці, біомедицині, біоінженерії. Фізико-хімічні властивості гідрогелів, отже і сфери їх можливого використання визначаються природою полімеру, ступенем структурування, співвідношенням компонентів полімер : вода. Тому одержання та дослідження властивостей та характеристик полімерних гідрогелів є важливим і актуальним завданням сучасної полімерної хімії.

Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин

Досліджено кінетичні закономірності руйнування піни з допомогою силіконових олив та піногасників спиртового типу у водних розчинах поліакриламіду та лауретсульфату натрію, як аніонної поверхнево-активної речовини. На основі залежностей константи швидкості для початкових ділянок руйнування піни від концентрацій піногасників проведено оцінку ефективності  та вибір піногасників з врахуванням можливості утворення емульсій у системі водних мастильно-охолоджувальних технологічних рідин для обробки металів.

Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою

Здійснено експериментальні дослідження полімеризації акриламіду, ініційованої «окисно-відновною системою», в концентрованих водних розчинах. Синтезовано та охарактеризовано полімери акриламіду різної молекулярної маси. Встановлено умови отримання полімерів в присутності сполук різної природи, здатних до участі в процесах передачі ланцюга. Встановлено, що використання тіогліколевої кислоти та пропанолу-2 дозволяє отримувати широкий спектр полімерів з заданими молекулярними масами від 3 до 1200 кДа.

Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів

На основі проведених досліджень синтезовано глюкозочутливий матеріал у вигляді гідрогелевої тривимірної матриці із рівномірними включеннями дисперсної фази, а саме полістирольних латексних частинок. Утворення полімерного каркасу гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом  та полі-N-гідроксиметилакриламідом. Встановлено, що за допомогою розміру і кількості полістирольних частинок можна забезпечувати рівномірність включення частинок дисперсної фази в матрицю гідрогелю. Проведено дослідження зміни властивостей одержаних матеріалів.

Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобів

Одержано комплексні гідрогелі, які можна застосувати при виробництві косметичних виробів. Дані композити були одержані на основі крохмалю і поліакриламіду, які ймовірно є біосумісними та нетоксичними. В ході даної роботи було отримано комплексні гідрогелі наповненні: йонами Ca2+ та Mg2+, калієм лимоннокислим.

Було досліджено кінетику набрякання та стійкість на стискування отриманих комплексних гідрогелів. Синтезовані композити можуть бути використані, як основи косметичних масок при створенні косметичних засобів.

 

Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій в промислових відстійниках Червоноградської збагачувальної фабрики з використаннямфлокулянтів на основі поліакриламіду. Описано процеси, що відбуваються всередині відстійника в залежності від способу та швидкості подачі суспензії та їх вплив на утворення горизонтальних та вертикальних течій. Проведено експериментальне дослідження поля концентрацій твердої фази суспензії по глибині та радіусу відстійника.