поліанілін

Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії.

Діелектрична поведінка термообробленої суміші СБС/поліанілін

стирену (СБС) з різними концентраціями поліаніліну (ПАН). Визначено вплив таких параметрів, як концентрація ПАН, частота та температура на електричні властивості: густину, діелектричну проникність, тангенс кута втрат та провідність змінного струму. Показано, що незначне зменшення об'ємного питомого опору як функції температури, є корисним за умов утрудненого контролю температури. Встановлено, що зразок із 45 % мас. ПАН потенційно може бути використаний у полі електромагнітного випромінювання. Доведено, що електрична провідність суміші переважає йонне транспортування.

Impact of Conducting Polymer Filler on the Dielectric Properties of Nylon 11

The dielectric studies of semi-crystalline Nylon 11 filled with a conducting polymer (PANI) were investigated in a wide range of frequency and temperature by using Impedance Analyzer. The main focus was on the effects of conducting filler content on dielectric properties of Nylon 11. The prominent factors such as dielectric permittivity, loss factor, and loss tangent were studied at high frequency. Two different concentrations (1 % and 5 % w/w) of the conducting filler were used.

Synthesis of polyaniline in presence of low magnetic field, its structure and electrical properties

Polyaniline is synthesized chemically under the influence of low magnetic field of intensity 1KGauss. The effect of magnetic field during the synthesis process causes enhancement of electrical conductivity by two orders of magnitude. This increased electrical conductivity depends on the polymer chain ordering, as well as structure and morphology of the reported polymer.

Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanofibres by Rapid Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Method

Inherently conducting polymer polyaniline (Pani) has been synthesized by a novel interfacial polymerization technique using trichloroethane as organic media. Ammonium peroxydisulphate was used as an oxidizing agent dissolved in aqueous media. The synthesized polymer was subjected to the physico-chemical characterization by UV-Vis and FT-IR Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. From the SEM Micrographs it was observed that interfacial polymerization offers the fibrillar type of morphology having 200 nm sized fibers.

Synthesis and Characterization of Organically Soluble and Electrically Conducting Acids Doped Polyaniline

Emeraldin salt of polyaniline was synthesized by chemical oxidative polymerization method; this salt is soluble in common organic solvents. The obtained results are discussed with reference to lactic acid doped polyaniline. It has been observed that acrylic acid doped polyaniline is comparatively more soluble than polyaniline doped with lactic acid in common organic solvent such as m-cresol, NMP (N-methyl pyrrolidinone), DMSO, DMF, etc. The acrylic acid doped polymer prepared using lactic acid is comparatively more soluble in m-cresol and NMP than the polyaniline without acrylic acid.

Catalytic Activity of Polymer-Supported Cobalt(II) Catalysts in the Oxidation of Alkenes

The oxidation of organic compounds with carbon-carbon double bond with using of molecular oxygen under atmospheric pressure in the presence of new polyaniline supported catalyst 1 and 2 has been studied. These catalysts turned out to be efficient and selective for oxidation of unsaturated organic compounds as well as oxidation of hydrocarbon in benzyl position. Oxidation of alkenes and cycloalkenes gives corresponding epoxy derivatives, whereas oxidation of hydrocarbons in benzyl position gives ketones as the main products.

Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту

Мінерал-полімерні композити поліанілінкремнезем-глауконіт одержано in situ одностадійною полімеризацією аніліну в присутності мікродисперсних частинок природного мінералу кремнезем-глауконіт. Досліджено фізико-хімічні властивості (фазовий склад, термічну стійкість, електропровідність та намагнічуваність) отриманих зразків композиту різного складу. Встановлено, що полімерний компонент композиту визначає електричну провідність зразків синтезованого композиту, тоді як мінеральні частинки зумовлюють його магнітні властивості та вищу термічну стабільність порівняно з поліаніліном.

Контрольований синтез нанорозмірного поліаніліну за допомогою неперемішуваного процесу полімеризації на межі рідина-рідина

Полімеризацією на межі розподілу фаз рідина-рідина з використанням як окиснювача персульфату амонію синтезовані наностержні/нановолокна поліаніліну. Як легуючу домішку використано п-толуолсульфонову кислоту. Присутність в полімері емералдінової солі підтверджено УФ-спектроскопією та ІЧ-спектроскопією Фур‘є. Морфологічні дослідження проведені з використанням скануючої електронної мікроскопії.

Дослідження впливу допантів на структуру поліаніліну

Оксидаційною полімеризацією синтезований поліанілін (ПАНІ) з додатками хлорної (HCl), сульфатної (H2SO4) і мурашиної кислоти (НСООН). Біхромат калію використовується як окиснювач. Отримані продукти охарактеризовані за допомогою Фур‘є та УФ-спектроскопії. Показано, що найкращі результати отримані при додаванні НCOOH, що підтверджується УФ-спектроскопією. За допомогою термогравиметричного аналізу визначено три стадії розкладу.