полімеризація етилену

Характеристика каталізатора на основі біс(іміно)піридинового заліза для гетерогенної полімеризації етилену

Синтезовано та встановлено характеристики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно)піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана приводить до утворення активних сполук при гетерогенній полімеризації етилену. Відсутність замісників у орто-положенні фенильних кілець поблизу металу не компенсується стеричними перешкодами на поверхні кремнезему, негативно впливаючи на каталітичну активність і молярну масу отриманого полімеру.

Полімеризація етилену з каталітичною сумішшю в присутності ланцюгового шатл-агенту

Показано можливість поєднання мікроструктур каталізаторів в каркасі полімеру внаслідок змішування двох каталізаторів в реакторі, де відбувається кополімеризація етилен/α-олефінів. Синтезовано нові полімерні конфігурації, які характеризуються послідовністю мономерів, отриманих з кожним із каталізаторів в одному полімерному ланцюзі. Додавання реагента зворотнього переходу (РЗП) до бінарної системи дає можливість одержати нові блок-кополімери з покращеними властивостями.

Синтез і характеристика нікель(ii) ариліміно піридинових каталізаторів: вплив замісників на структуру поліетилену

Досліджені асиметричні ариліміно піридин Ni(II) каталізатори з різними замісниками, включаючи диізопропіл-, діетил-, флуоро- і хлор-замісники. Досліджено вплив цих замісників і тиску етилену на каталітичну активність, кристалічну структуру, і термічні властивості поліетилену. Показано, що комплекси із заміщеними алкільними групами, які забезпечують підвищену електронну щільність на центрі металу (о-діетил і о-діізопропіл), більш активні в порівнянні з комплексами з електрон-акцепторними замісниками (о-флуоро і о-хлор).