полівініловий спирт

Визначення капсул для рідких пральних засобів як потенційного джерела мікропластику

Капсули для прання стали популярним способом додавання детергенту в пральні машини. Незважаючи на твердження про деградабельність плівки капсули, після використання таких капсул у трубах можна спостерігати осад. Метою цього дослідження був кількісний і якісний аналіз плівок капсул для прання як джерела мікропластику.

Полівінілхлорид-полістирольні матеріали з полімер-силікатними наповнювачами

Виявлено особливості одержання і модифікування Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів. Встановлено вплив полістирольних модифікаторів (суспензійного і удароміцного полістиролу) та дрібнодисперсних Ba-, Zn-вмісних полімер-силікатних наповнювачів на процес желювання, характер кривих течії, реологічні характеристики: індекс течії і границю текучості, а також на термостабільність, поверхневу твердість і число пружності пластифікованого полівінілхлориду

ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ МЕТОДОМ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ СКАНУВАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРІЇ

У роботі представлено методики одержання структурованих та водорозчинних нанокомпозиційних плівок на основі полівінілового спирту та інтеркальованого монтморилоніту. За допомогою диференційної сканувальної калориметрії досліджено структуру і теплофізичні характеристики одержаних плівок. Встановлено, що модифікування полівінілового спирту інтеркальованим монтморилонітом знижує ступінь кристалічності одержаних нанокомпозитів, але істотно підвищує їх термостійкість. Структуровані плівки на основі полівінілового спирту мають однорідну зшиту структуру.

ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

Структуровані полімерні плівки на основі полівінілового спирту та поліакриламіду отримані за допомогою радикального структурування, ініційованого пероксидовмісними реакційноздатними кополімерами. Досліджено вплив температури, природи і концентрації зшивальних агентів на величину гель-фракції та властивості отриманих плівок. Отримані структуровані нанокомпозитні плівки характеризуються покращеними фізико-механічними властивостями, що залежать від вмісту пероксидвмісного кополімеру та присутності додаткового зшиваючого агента.

Синтез та характеристика гідрофілізованих полівініліденфлуоридних мембран для очищення питної води: експериментальні дослідження та моделювання

Проведено гідрофілізацію полівініліденфлуоридних мембран (ПВДФ) внаслідок змішування з полівініловим спиртом (ПВС), і подальшим зшиванням із глутаральдегідом. Синтезовані мембрани досліджені в процесах очищення поверхневих вод. Для вивчення поверхневої і поперечної морфології та міжмолекулярних взаємодій проведені дослідження мембран з використанням скануючої електронної мікроскопії та спектроскопії Фур‘є. Вивчено вплив параметрів, а саме: тиску, часу та концентрації зшиваючого агента на ефективність процесу.

ВПЛИВ НІКЕЛЬ ВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ

Виявлено вплив Ni-вмісного полімер-силікатного наповнювача на технологічні властивості поліпропілену. Встановлено, що введення силікатних наповнювачів які модифіковані полівініловим спиртом змінюють характер кривих течії розплавів поліпропілену, зокрема спостерігається підвищення в’язкості та зміщення області аномальної в’язкості. Виявлено зміну термомеханічних кривих поліпропілену під дією модифікованих силікатних наповнювачів.

ПОВЕРХНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІВІНІЛОВИМ СПИРТОМ І ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ НАТРІЄВОГО РІДКОГО СКЛА

Досліджено фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів, які одержані сумісним осадженням водорозчинних полімерів і силікатів під дією хлоридів металів: питому площу поверхні, кількість активних центрів, волого поглинання, сорбційна здатність. Для досліджень були використані методи сканувальної електронної мікроскопії, ІЧ спектроскопії та методи, які базуються на виявленні закономірностей сорбції кислотно-основних індикаторів з різною природою функційних груп та значенням pKα поверхнею композитів.

Вплив низькомолекулярних додатків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту

The results of the impact experimental studies of low molecular applications on the technological properties and frost-resistance compositions based on polyvinyl alcohol are reflected. Подано результати експериментальних досліджень впливу низькомолекулярних додатків на технологічні властивості та морозостійкість клейових композицій на основі полівінілового спирту. 

Дегідратаційне дифузійне випаровування етилацетат-водної суміші за участю саго/пвс композитних мембран з використанням методу Бокса-Вілсона

Показано можливість використання гідрофільних саго/ПВС (полівініловий спирт) мембран для дифузійного випаровування етилацетат-водної суміші. Досліджено вплив концентрації та температури вихідного потоку і тиску розчиненої речовини на коефіцієнт розділення і проникаючу здатність потоку з використанням методу крутого сходження (метод Бокса-Вілсона). З використанням методу центрального композиційного дизайну розроблено дизайн експерименту, проаналізовано ефективність дифузійного випаровування гомогенних саго/ПВСмембран, а також знайдено оптимальні умови процесу.

Закономірності одержання, морфологія і властивості металовмісних полімер-силікатних матеріалів та поліестерних композитів на їх основі

Встановлено вплив природи, концентрації і способу введення полімерного модифікатора (полівініловий сприт та полівінілпіролідон) та природи хлориду металу на фізико-хімічні закономірності процесу одержання модифікованих металовмісних полімер-силікатних матеріалів, на їх морфологію та властивості. На підставі інструментальних досліджень встановлено, що процес одержання металовмісних полімер-силікатних матеріалів супроводжується міжмолекулярними взаємодіями між активними силікатними групами та функційними групами полімерного модифікатора.